Maksymalizacja  efektywności  działań  państwa  przy  wykonywaniu  jego ustawowych  zadań  ma  doniosłe  znaczenie  dla  dalszego rozwoju  społeczno-gospodarczego każdego kraju, także Polski. Z tego też względu istnieje ważna potrzeba, aby sposób planowania finansowego w jednostkach pobocznych i wydatkowania środków publicznych był podporządkowany nowoczesnym zasadom i metodom zarządzania finansami publicznymi. W związku z tym przedmiotem tego wydania kwartalnika „Problemy Zarządzania” stały się zagadnienia dotyczące efektywności instytucji publicznych na poziomie rządowym  i  samorządowym.

Dowiedz się więcej >>