Publikacje

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami z zakresu finansów, w szczególności finansów publicznych, zarządzania nimi, instrumentów zarządzania publicznego oraz polityką fiskalną.

Zachęcam do lektury, a w razie pytań do kontaktu!

Książki, Artykuły

Aktywność publikacyjna

Ciągła aktywność zarówno w nauce, jak i w biznesie owocuje licznymi publikacjami oraz wystąpieniami podczas różnych wydarzeń i konferencji tematycznych.

Moja praca umożliwia mi przygotowywane artykuły z zakresu finansów, w szczególności poświęcone sferze publicznej, zarówno w języku polskim, po angielsku, a okazjonalnie także w innych.

Pisząc każdą z książek kierowałam się chęcią przygotowywania zarówno wskazówek dla praktyków, jak i opracowaniem materiałów dla naukowców oraz studentów.

Liczba publikacji

Zakres tematyczny publikacji

Profesor Marta Postuła

Doświadczenie i wiedza pozyskana podczas pracy zawodowej pozwoliła mi na przygotowywanie publikacji dotyczących kilku głównych zagadnień związanych z polityką społeczno-gospodarcza w szczególności ocena w tym zakresie narzędzi na poziomie krajowym i międzynarodowym. W publikacjach przedstawiona jest analiza skuteczności stosowanych dotychczas w Polsce strategii reform fiskalnych i określenie na tej podstawie warunków, jakie musi spełniać system fiskalny, aby stanowił istotny element wsparcia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W tych opracowaniach wykorzystałam połączenia pola badań naukowych i kształtowania rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych.

W ramach tej dziedziny intensywnie rozwijane są nowoczesne metody badania efektywności redystrybucji środków publicznych, sposób ich alokacji oraz ograniczenia zbędnych wydatków. Szczególnie dużo uwagi w moich badaniach i powstających na ich bazie analizach poświeciłam jednemu z narzędzi wykorzystywanych w ramach nowoczesnego zarządzania publicznego, jakim jest budżetowanie z wykorzystaniem celów i mierników efektywności, określane polskim terminem budżetu zadaniowego (performance budget).

Prace nad wdrożeniem budżetowania zadaniowego miały także zasadnicze znaczenie dla rozwoju i umacniania się standardów dobrego zarządzania finansami publicznymi, wpisując się tym samym w ogólne, szeroko zakrojone inicjatywy podejmowane w moich publikacjach na rzecz tworzenia warunków i rozwiązań systemowych sprzyjających wzrastaniu sprawności oraz. efektywności administracji publicznej.

Kolejny obszar badawczy, jaki znalazł odzwierciedlenie w publikacjach dotyczy wdrażaniu rozwiązań instytucjonalnych (instrumentów fiskalnych) wzmacniających ramy budżetowe i koordynację fiskalną w krajach Unii Europejskiej. Analizy w tym zakresie nie ujawniły statystycznie istotnych zależności. Dotyczyło to także stopnia wdrażania poszczególnych instrumentów fiskalnych. Wprawdzie dla większości badanych lat można było zaobserwować wyższy poziom indeksów ukazujących siłę reguł fiskalnych, średnioterminowych ram budżetowych oraz niezależnych instytucji fiskalnych w krajach strefy euro, to jednocześnie różnice między tymi krajami a krajami pozostającym poza UGW nie wykazują istotności statystycznej.

Kolejną grupą publikacji badawczym są opracowania wyników badań nad konsekwencjami dla racjonalności zarządzania finansami publicznymi występowania nowego nacjonalizmu, nowego kapitalizmu, nowej ekonomii czy też nowego pragmatyzmu w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej i nie tylko. Dotychczasowe wyniki prac badawczych, rosnące zainteresowanie stworzeniem nowych teorii i koncepcji ekonomicznych, które z reguły zakładają istotną rolę sprawnego i efektywnego państwa zapewniającego stabilny i zrównoważony rozwój społeczny, wyzwania metodyczne, przed jakimi stają badacze finansów publicznych.

Za podjęciem tej tematyki przemawia kilka przesłanek teoretycznych i praktycznych. Pierwszą z nich jest rosnąca samoświadomość badaczy organizacji, co do ograniczeń metodycznych oraz zniekształceń wynikających z obowiązujących w naszej dyscyplinie praktyk badawczych i publikacyjnych. Zarówno teoretycy, jak i praktycy interesujący się polityką społeczno-gospodarczą i podejmowanymi w jej ramach działaniami po stronie fiskalnej, często podejmują dyskusję na temat skuteczności, brak jest jednak wskazań na konkretne rezultaty prowadzonych kompleksowo działań.

lista publikacji Marta Postuła

Najnowsze artykuły

Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy

Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy – Studia i Materiały, 2/2020 (33): 5– 17, Wydział Zarządzania UW

Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki

Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Marta Postuła w „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021

Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries

The aim of the paper is to examine the collective effect of fiscal governance instruments (i.e., fiscal rules, medium-term budgetary frameworks, independent fiscal institutions) on the fiscal outcomes of EU member states. The results of panel data model estimation for 28 EU countries for the period 2004-2016 confirm a statistically significant and positive impact of synthentic index for those instruments on the general government balance to GDP ratio. Additionally, an adjustment of the synthetic index was proposed, taking into account the degree of autonomy of independent fiscal institutions, and the link between medium-term budgetary frameworks and the annual budget.

Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Marta Postuła, Sławomir Franek; Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021 Zobacz >>

Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej

Światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w latach 2007–2008 w wielu krajach przerodził się w fazy kryzysu na rynkach finansowych oraz kryzysu ekonomicznego i w finansach publicznych. Z jego skutkami niektórzy mierzą się do dziś. Do narzędzi, które mogłyby w przyszłości pomóc przewidzieć zjawisko nadchodzącego kryzysu i złagodzić jego skutki dla gospodarki, mających wpływ na stabilność finansów publicznych, zalicza się m.in. reguły fiskalne. Są one instrumentem służącym dyscyplinowaniu polityki fiskalnej, mającym za zadanie zapewnienie równowagi finansów publicznych w długim okresie. Stosowane reguły fiskalne mogą przybierać formę reguł numerycznych lub proceduralnych. Reguły fiskalne (szczególnie reguły proceduralne) mają też na celu wzmacnianie stopnia przejrzystości finansów publicznych i usprawnianie zarządzania. Obecnie powszechnie stosowanym narzędziem oceniającym jakość krajowych reguł fiskalnych stosowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest Indeks Reguł Fiskalnych, zdefiniowany i stosowany przez Komisję Europejską.

Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Marta Postuła, Anna Kawarska; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124 Zobacz >>

State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries

Fiscal policies have always caused controversies, because it is difficult to find a more apparent example of state interference in the functioning of the market economy. When observing economic history, we clearly see that the role of taxes changed signifi­cantly. First, tax importance for the economy drastically increased: in the early twentieth century, taxes comprised less than ten percent of Gross Domestic Product in govern­ment revenue, whereas today, the mean value for the OECD countries equals 34.2 percent GDP...

Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020, Zobacz>>

Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service [hidden]

Marta Postula, Olga Irodenko, Przemyslaw Dubel, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 699-715, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1663 Zobacz>>

Fiscal policy instruments in environmental protection [hidden]

Marta Postula, Katarzyna Radecka-Morozb, Environmental Impact Assessment Review Volume 84, September 2020, 106435 Zobacz>>

Climate policy development and implementation from the Sustainable Development Goals perspective. Evidence from the European Union countries

Governments all over the world are investigating how to mitigate environmental risk and how to address climate policies to achieve sustainable development goals (SDGs). This study focuses on interactions between climate policy development and different SDGs. The study analyses panel data for the EU countries. Greenhouse gas emissions were used as a dependent variable. The study tests the non-linear effects, which allow Environmental Kuznets curve phenomena to be identified and extends this line of research by checking the non-linearity and time-lagging of all explanatory variables. The research results show that it is possible to achieve climate policy goals not only directly, but also indirectly by facilitating the implementation of other SDG goals like inter alia SDG9 (innovation and infrastructure), SDG11 (sustainable cities and communities) and SDG17 (environmental taxation). The impact of particular policies is also dependent on geographic-specific effects, analysed with the use of factorial analysis


Climate policy development and implementation from the Sustainable Development Goals perspective. Evidence from the European Union countries - ScienceDirect
Czytaj/Read>>

The Impact of Expenditure on Research and Development on Selected Energy Factors in the European Union

Due to the fact that the European Union is striving to achieve its sustainable development goals, in particular goal No. 7, which is to provide users with low-emission, and cheap access to, energy, this article’s aim is to verify whether there is a relationship between R&D expenditure and key energy variables in the EU countries in 2010–2020.

Data on R&D expenditures incurred by the EU Member States in the period 2010–2020 were used for the research and were tested using the Autoregressive Distributed Lags Model (ARDL). The study identified a strong positive relationship between total R&D expenditure and the increase in energy consumption from renewable energy sources, and a smaller impact of total R&D expenditure as well as enterprise R&D expenditure on the increase in fossil energy consumption. Also noted was a weak relationship between R&D expenditure and electricity and gas prices for both household and non-household customers.

The obtained results prove that in the context of the level of implementation of SDG No. 7 in the EU countries, R&D expenditure results in greater access to low-emission energy from renewable sources, but the achievement of the aforementioned sustainable development goal in other aspects (reduction in energy consumption from fossil fuels and ensuring lower price energy) is not possible with the current level of R&D expenditure.


Chmielewski W, Postuła M, Dubel P. The Impact of Expenditure on Research and Development on Selected Energy Factors in the European Union. Energies. 2023; 16(8):3554.
Czytaj/Read>>

Banks Ownership and Development Indicators Prior to the COVID-19 Pandemic. A Comparative Study.

The role of banks in the economy has attracted scientific interest for many centuries now. Generally speaking, the relationship between financial development and economic growth has been widely discussed. Many studies investigated the links between the development of the financial sector and a given country’s social and economic growth using econometric methods such as cross-section, time series, panel data, company-level, industry-level and country level. The banking sector is an integral part of the economy and plays a key role in its development.


Flejterski, S., & Postuła, M. (2022). Banks Ownership and Development Indicators Prior to the COVID-19 Pandemic. A Comparative Study. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 4.
Czytaj/Read>>

Sub-sovereign Fiscal Rules in Poland in Comparison with Measures Adopted in the US, China, and Selected EU Countries

Measures to increase debt sustainability and related creditworthiness play an important role in sovereign fiscal policy. The establishing of fiscal rules delimits fiscal policy through specific limits for particular budget aggregates. Fiscal rules in Poland were analyzed against measures applied in European Union countries, with emphasis on changes due to COVID-19. Also differences in fiscal rules at the regional and local level in the United States, China, and Poland are described. Conclusions from the research lead to the identification of a relationship between the restrictiveness of the rules and possibilities to maintain budget balance and prevent excessive indebtedness. Important conclusions may be also drawn from different reactions for crisis in the fiscal rules area – from relaxing the rules to wide use of special fund or financial vehicles – which were crucial states reply to fiscal burdens.


Sub-sovereign Fiscal Rules in Poland in Comparison with Measures Adopted in the US, China, and Selected EU Countries, Czekaj M, Postula M., Lexlocalise 21/(1) 2023
Czytaj/Read>>

Public aid as an efficient tool for developing the rail sector in EU member states: pomoc publiczna

Rail transport is paramount for the functioning of a sustainable and efficient transport system. EU policy identifying significant role of rail translates into a strong financial support allocated to the transport sector both in the form of services funding and of infrastructure investments. In the study conducted, the impact of public support for rail transport was analyzed in reference to several indicators describing the condition of that sector. The analysis covered an assessment of the impact of public support granted based on PSO – Public Service Obligation, and of the support for infrastructure investments. The results reveal a great variability of the outcome across countries. Countries which provide stronger support for infrastructure investments are characterized, as a rule, by better performance. In the Authors’ opinion, strengthening the support for infrastructure investments at the expense of support granted as part of PSO should be the path for rail funding policy redefinition.


Public aid as an efficient tool for developing the rail sector in EU member states: pomoc publiczna, Postula M., Jarecki S., Jaworski K., Torun International Studies [online]. 30 june 2022, t. 1, nr 15.
Czytaj/Read>>

Managing the increase in the EU public debt risk amid the corona crisis

The purpose of this article is to examine the capacity for managing the public finance risk in European Union countries posed by the COVID-19 pandemic. Research has been conducted for the years between 1999 and 2020, broken down into respective periods. It is hypothesised that the management of the EU public finance risk amid the corona crisis will be determined differently for euro area countries and other EU member states, and depend on a strong protectionist policy manifesting itself in the introduction of non-standard values of subsidies and social transfers at the expense of higher public debt. The results obtained indicate the growing role of the state in driving the social and economic development in all EU countries.


Managing the increase in the EU public debt risk amid the corona crisis [in:] European Journal of International Management, Raczkowski K., Postula M.
Czytaj/Read>>

[hidden] Skuteczność narodowych instrumentów fiskalnych w realizacji publicznych zadań globalnych

Patrząc z perspektywy historycznej, można zauważyć, że kiedy tylko pojawił się boom ekonomiczny, wtedy natychmiast podmioty gospodarcze (instytucje finansowe, przedsiębiorstwa) próbowały zmniejszyć regulacyjną i kontrolującą rolę państwa, ale gdy wykryto symptomy kryzysu, wówczas żądały od państwa działań wspierających przeciwdziałanie jego skutkom i stymulujących wzrost gospodarczy, wywierania wpływu i wspomagania gospodarki. Ważne jednak jest, aby państwo było w swoich działaniach skuteczne. Problematyka badawcza zaprezentowana w rozdziale skupia się na analizie realności wpływu wydatków publicznych i dochodu publicznego związanych z ochroną środowiska, będących odzwierciedleniem prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej wpływającej na wskaźniki skali zanieczyszczeń środowiska naturalnego. W rozdziale wskazano, które instrumenty są bardziej skuteczne – podatki czy wydatki dokonywane w celu ochrony środowiska naturalnego, będącego dobrem wspólnym o charakterze globalnym. Autorka uważa i udowadnia to w rozdziale, że działania podejmowane w ramach koncepcji sustainability finance mogłoby przyczynić się zarówno do zmiany orientacji prowadzonych działań w obrębie finansów, jak i wzmocnienia działań generujących długofalowy pozytywny wpływ na realizację publicznych dóbr wspólnych.


Skuteczność narodowych instrumentów fiskalnych w realizacji publicznych zadań globalnych, Postuła M. [w:] "Ekonomiści dla rozwoju", pt. Sfera realna i regulacyjna gospodarki, red. nauk. Owsiak S., Wilkin J., Zaleska M., 2021, SGH

[hidden] Planowanie w układzie zadaniowym. Polskie doświadczenia – szanse czy zagrożenia

Rosnąca w ostatnich dziesięcioleciach rola państwa, spowodowana kryzysem w latach 2007−2008 oraz pandemią COVID-19, wymaga wypracowania skutecznych metod zaangażowania służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Istotną rolę w tym procesie odgrywają właściwie dobrane instrumenty zarządzania publicznego, za pośrednictwem których następuje realizacja poszczególnych funkcji państwa. W artykule starano się przedstawić zagadnienia dotyczące rosnącej skali jego oddziaływania na procesy gospodarcze oraz odnieść się do kwestii związanych z budżetem zadaniowym. Praktyczne wskazówki dotyczące usprawniania tego narzędzia nie mogą jednak przesłaniać głównego wniosku, zgodnie z którym nie należy poprzestawać w dążeniach do podniesienia efektywności wykorzystania zasobów publicznych. Podejmowane działania trzeba jednak dostosowywać do realiów danego kraju, ponieważ nie ma nic bardziej błędnego niż wykorzystywanie wzorców, które sprawdzają się na świecie, ale w żaden sposób nie dadzą się inkorporować do polskiego systemu społecznego, jak również tradycji, nawyków i kultury.


Planowanie w układzie zadaniowy. Polskie doświadczenia – szanse czy zagrożenia, Postuła M., „Kontrola Państwowa” 5/2021, NIK. Czytaj >>

[hidden] Znaczenie transformacji energetycznej w rozwoju przedsiębiorstw B. Glina, M. Postuła, K. Radecka-Moroz [w] Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje.

Transformacja energetyczna jest jednym z najbardziej aktualnych globalnych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy, i wpisuje się w o wiele szerszy proces adaptowania strategii rozwoju firm do zmian klimatycznych. Umiejętnie poprowadzona, stwarza liczne możliwości przedefiniwania źródeł i sposobów korzystania z energii w przedsiębiorstwie, prowadząc w dłuższej perspektywie do ograniczenia kosztów oraz wypracowania wkładu do globalnych celów związanych z ochroną klimatu. Jednym z elementów niezbędnych dla skutecznego przystosowania się do zmieniających się warunków klimatycznych (climate-proofing) jest włączenie tzw. ryzyka ESG (environment, social, governance) w proces zarządzania w przedsiębiorstwie, a także w sposób pozyskania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

W artykule omówione zostały dobre praktyki i rekomendowane sposoby przeprowadzenia takiego procesu w zakresie transformacji energetycznej w firmie, w oparciu o Przewodnik opracowany przez World Business Council on Sustainable Development oraz możliwości zastosowania nowych instrumentów finansowania projektów pozwalających na dokonanie się zmian klimatycznych, w szczególności zielonych obligacji. Autorki przywołują również wybrane rozwiązania w zakresie raportowania niefinansowego w tym obszarze, które mogą okazać się przydatne w dalszym procesie wyznaczania celów transformacji energetycznej oraz być wykorzystane do budowania nowej narracji z partnerami zewnętrznymi, coraz częściej zainteresowanymi podejściem danej firmy do zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi.


Znaczenie transformacji energetycznej w rozwoju przedsiębiorstw Glina B., Postuła M., Radecka-Moroz K. [w:] Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje. Nowak A. , Kurtyka M., Tchorek G., 2021, Wydawnictwo UW.

Najnowsza książka

Projekty inwestycyjne – jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju

Okładka Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Opis książki

„(…) tematyka monografii wpisuje się w szeroko badany obecnie obszar literatury związanej ze zrównoważonym rozwojem. Autorzy łączą w niej dwie perspektywy. Po pierwsze, perspektywę makroekonomiczną/globalną, ujmując w niej kwestie zrównoważonego rozwoju. Po drugie, perspektywę mikroekonomiczną (tutaj de facto finansową) przedsiębiorstwa, starając się dociec,
czy i jak kwestie finansowe/realizacji i finansowania projektów mają,  tudzież mogą mieć wpływ na takie projektowanie działalności przedsiębiorstwa, aby można było realizować  cele zrównoważonego rozwoju. Takie łączenie perspektyw zdaje się być nowatorskie, mające spory  potencjał badawczy”.

     Z recenzji prof. dr hab. Ewy Lechman
     Politechnika Gdańska.

Rozdział 1 – Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej znaczenie dla budżetowania oraz oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych
Rozdział 2 – Alokacja kapitału na realizację projektów inwestycyjnych
Rozdział 3 – Specyfikacja project finance i corporate finance – podobieństwa i różnice
Rozdział 4 – Analiza przepływów pieniężnych w ocenie projektów rozwojowych
Rozdział 5 – Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora oraz instytucji finansującej
Rozdział 6 – Identyfikacja i mitygacja ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Pozostałe książki

Pełen wykaz publikacji

1) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016

2) Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3) Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Postuła M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015

4) Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Postula M., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

5) Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Postula M., Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007

6) Efektywne zarządzanie finansami, sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, Postula M., [w:] G. W. Kołodko (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.

7) Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 37–61, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Postuła M., Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005

8) Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth, s. 99–115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Postuła M., Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005

9) Polubić banki; Raczko A.; przy współpr. Postuła M., Zubrzycka W.; Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005

10) System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł; Postuła M. [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeń–luty 2007

11) W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej

12) Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth – Polish Experience, Postuła M.; s. 33–49, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.

13) Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, Postuła M.; artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.

14) Standardy kontroli finansowej w jednostkach, Postuła M.; artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.

15) Procedury wykorzystania środków unijnych, Postuła M.; artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.

16) Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008, Postuła M., (współredaktor naukowy Perczyński P.), Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r.

17) Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, Postuła M., s. 41–61, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

18) Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, Postuła M., s. 112–125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

19) Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, Postuła M., artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.

20) Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, Postuła M., (współredaktor naukowy Perczyński P.)

21) Likwidacja jednostek, Postuła M., artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.

22) Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, Postuła M., artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

23) Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, Postuła M., artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.)

24) Performance budget in Poland, Postuła M., Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010.

25) Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199–216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Postuła M., Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

26) Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce, s. 107–117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Postuła M., Alińska A. (red.), Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

27) Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83–108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.

28) Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, Postuła M.; artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.

29) Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, Postuła M.; artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.

30) Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, Postuła M.; artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.

31) Budżet zadaniowy w Polsce, Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.)

32) Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.

33) Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce, s. 155–170, Postuła M.; rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.

34) Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, Postuła M.; artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

35) System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, Postuła M.; artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.

36) Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, Postuła M.; artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.

37) Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165–180, Postuła M.; rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.

38) Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, Postuła M.; artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

39) Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.

40) Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, Postuła M.; artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

41) Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.

42) Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. Postuła M., (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.

43) Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

44) Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.

45) Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.

46) Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, Postuła M.; artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

47) Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, Postuła M.; artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.

48) Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, Postuła M.; rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K.).

49) Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, Postuła M.; rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.

50) Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Postuła M.; artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.

51) Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, Postuła M.; rozdział (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

52) Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), Postuła M.; rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

53) Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, Postuła M.; artykuł [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

54) Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, Postuła M.; rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.

55) Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, Postuła M.; rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

56) Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, Postuła M.; artykuł [w:] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.

57) Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121)/2013, Warszawa 2013.

58) Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, Postuła M.; rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.

59) Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, Postuła M.; rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.

60) Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, Postuła M.; artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.

61) External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, Postuła M.; artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.

62) Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, Postuła M., (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

63) The effect of public transfers on an economic system, Postuła M.; rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.

64) Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, Postuła M.; artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.

65) Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, Postuła M.; artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.

66) Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; Postuła M.; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.

67) Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31).

68) Multiannual budgetary framework – polish experiences, Postuła M.; artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014.

69) Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE; Postuła M.; rozdział [w:] Zarządzanie finansami publicznymi, Franek S., Będziaszek M. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014.

70) Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych; Postuła M., (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

71) Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews; Postuła M.; artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

72) Multiannual budgetary framework – polish experiences. Postuła M.; BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 16, 83–92, Białystok 2014

73) Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Postuła M., Wymysłowski S.; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

74) Dylematy polityki fiskalnej w latach 1995–2012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej), Postuła M.; artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

75) Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System Postuła M.; artykuł [w:] „Management and Business Administration. Central Europe", nr 1(23)/2015, Warszawa 2015.

76) Zmiany w organizacji oraz zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych a procesy konsolidacji fiskalnej; Postuła M.; rozdział [w:] Celowość i oszczędność wydatków publicznych; Kuzińska H. (red. nauk.), Poltext 2015.

77) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; Postuła M, Turyna J.J. (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015

78) Istota oceny efektywności alokacji zasobów w administracji publicznej; Postuła M.; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; Turyna J.J. (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015.

79) Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych; Postuła M.; rozdział [w:] Determinanty rozwoju Polski: finanse publiczne; Owsiak S. (red. nauk.), PTE,, Warszawa 2015.

80) Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2016.

81) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

82) Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych; Postuła M, Cieślik R. [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

83) Wstęp do finansów przedsiębiorstw; rozdział [w:] Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

84) Change in management system in the public sector illustrated with the example of the railway infrastructure in Poland.; Postuła M.; Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (273), 219–241, Katowice 2016

85) Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali : od redaktora naukowego. Postuła M.; Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa, 2016.

86) The Innovative Tax Return System in Poland to Benefit Both the Taxpayers and Economy.; Postuła M., Runiewicz-Wardyn M. (Ed.), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland (pp. 201–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

87) Płaca minimalna narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy czy jego hamulcem?; Postuła M.; 8, XVII, s 13-26, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź 2016

88) Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth? Postuła M., Kawarska A.; Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa 2016

89) Risk analysis instrument of public management; rozdział [w:] Risk Management in the Public Administration, Raczkowski K. Postuła M. Palgrave 2017.

90) Kapitał zewnętrzny, szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, Postuła M., Warszawa, 2017.

91) Finanse publiczne w architekturze współczesnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza; Postuła M., Difin, Warszawa 2017.

92) Spending reviews – a tool to support efficient management of public funds [in:] Journal of Management and Business Administration, Postuła M.; Volume 26, No. 2, 2017, p. 63-90

93) Success Factors in the Fiscal Consolidation Process, Postuła M.; February 27, 2017, Available at SSRN:

https://ssrn.com/abstract=2963500

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963500

94) Challenges of Entrepreneurship, Problemy Zarządzania; Postuła M., Glinka, B.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

95) Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania, Problemy Zarządzania; Postuła M., Lubińska, T. (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

96) Planowanie wieloletnie - fakty i mity, Postuła M., Finanse Komunalne, tom 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

97) Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, Postuła M., [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenie,Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Raczkowski K., Klepacki J. (red. nauk.) Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 1, s. 59-69, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017

98) Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Raczkowski, K., Postuła M., [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Czytaj/Read>>

99) Wyzwania współczesnej ekonomii, Postuła M., [w:] Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5, 2017 Czytaj/Read>>

100) Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji, Postuła M., Mielcarz A. [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Czytaj/Read>>

101) Wyzwania współczesnej ekonomi, Postuła M., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 51, No 5, s. 241-250 (2017) Czytaj/Read>>

102) Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, Problemy Zarządzania; Postula M., (red. tematyczna.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, Warszawa 2018 Czytaj/Read>>

103) Polska gospodarka beneficjentem międzynarodowych transferów finansowych, Problemy Zarządzania, Postuła M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, s. 13-33, Warszawa 2018 Czytaj/Read>>

104) Determinanty i implikacje poszerzenia strefy euro. Kwestia polska, [w:] Gospodarka Narodowa, Kołodko G.W., Postuła M., nr 2/2018, s. 5-28 Czytaj/Read>>

105) Факторы и последствия расширения еврозоны, [in:] Voprosy Ekonomiki, Kołodko G.W., Postuła M., 2018, No. 7, pp. 1—20.

106) Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, [in:] Chinese Journal of European Studies, Kołodko G.W., Postuła M., 2018, Vol.36 No.3 pp. 1—23.

107) Local Government Public Debt Rules in the Visegrad Group Countries as Tools for the Optimization of Socio-Economic Development, [in:] Lex localis - Journal of Local Self-Government, Postuła M., Klepacki J., Sobolewska J., 2018, Vol 16 No 3 Czytaj/Read>>

108) Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future; Postuła M.; [in:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), (ed.) Lotko E., Zawadzka-Pąk U.K., Radvan M., Temida 2, Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261 Czytaj/Read>>

109) The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016, Postuła M., Klepacki J., Alińska A., Journal of Management and business administration Central Europe, Warsaw 2018, Kozminski University, Volume 26, No. 3, s. 49-70 Czytaj/Read>>

110) The Impact of the European Public Debt Criterion on the Real Socio-Economic Development, Noga M., Postuła M., Klepacki J., Transformations in Business & Economics, International Journal of Scholarly Papers, Kaunas, Vol. 17, No 3 (45), 2018, Czytaj/Read>>

111) Spending reviews as tools in the public sector, Postuła M., Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw, Volume XI, Issue 34, pp. 77–92, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, November 2018 Czytaj/Read>>

112) Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowo, Katowice, 358/18, s.192–201, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, Czytaj/Read>>

113) Determinants and implications of the eurozone enlargement, Kołodko, G., Postuła M., Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Sciences, Volume 68, Issue 4, Akadémiai Kiadó, December 2018, Czytaj/Read>>

114) Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of Euro area countries, Postuła M., Optimum. Economic Studies, Białystok, No. 3(93), pp. 143–158, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Grudzień 2018

115) Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej, Postuła M., Klepacki J., PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju; red. Dziawgo L., L. Patrzałek L., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

116) Working Paper: The impact of fiscal rules on sustainable development of the Visegrad Group countries, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., BAFES - Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series, NO 17 / 2018, Bournemouth University, Czytaj/Read>>

117) Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, Franek S., Postuła M., Materiały i Studia nr 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

118) Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym Postuła M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

119) Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie, Postuła M., Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Mączyńska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

120) CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION, Postuła M., Tomkiewicz J., Sobolewska J., Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (4) 2018, 123–131, SGGW, Warszawa 2018, Czytaj/Read>>

121) Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences, Postuła M., ss. 377–392 [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny; (red. naukowa) Wypych M., Gawryś I., Trippner P., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XIX, Zeszyt 10, Część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018

122) Stress Tests as a Tool to Assess the Risk of Public Expenditure on Debt Servicing Increasing at Local Government Entities, Postuła M., Postuła M., Czekaj M., Klepacki J., LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 17, No. 2, pp. 205 - 224, April, Maribor, Slovenia 2019

123) „Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej” jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, Postuła M., s. 113-140, rozdział [w:] Strategia dla Polski; Kołodko G., Tomkiewicz J. (red. nauk.) PWN, Warszawa 2019. Czytaj/Read>>

124) Consequences of Fiscal Adjustment and Public Finance Management. The Costs of Limiting the Fiscal Imbalance in Eurozone Countries, Postuła M., Tomkiewicz J., Central European Journal of Public Policy, 2019; 13 (1), s. 1-11 Czytaj/Read>>

125) The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union, Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8 , s. 117-128 Czytaj/Read>>

126) Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) Czytaj/Read>>

127) Jakość prognoz fiskalnych impulsem generowana nierównowagi fiskalnej w państwach Unii Europejskiej – skala i metody ograniczania, Franek S., Postuła M., [w:] Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 17-32 Czytaj/Read>>

128) Korelacja między regułami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem krajów Grupy Wyszehradzkiej, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., [w:] Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 33 -53 Czytaj/Read>>

129) Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, Postuła M., Tomkiewicz J., [w:] Ekonomista, Polska Akademia Nauki, Key Text, 2019/5, s. 590-607 Czytaj/Read>>

130) Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym, Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019

131) The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Postula M., & Raczkowski K. (2020). [in:] Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144 Czytaj/Read>>

132) Does Eurozone Membership Strengthen the Significance of Fiscal Instruments? Franek S., Postula M.,(2020). [in:] ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE, 21-1, 131–151 Czytaj/Read>>

133) Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service, Postuła M., Irodenko O., Dubel P., [in:] European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 699-715, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1663 Czytaj/Read>>

134) Fiscal policy instruments in environmental protection, Postuła M., Radecka-Morozb K., [in:] Environmental Impact Assessment Review Volume 84, September 2020, 106435 Czytaj/Read>>

135) State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries, Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020 Czytaj/Read>>

136) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa: Cieślik R., Postuła M.; Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2020

137) Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Postuła M., Kawarska A.; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124 Czytaj/Read>>

138) Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Postuła M., Franek S.; [in:] Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1, São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021 Czytaj/Read>>

139) Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Postuła M. [w:] „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021

140) Financial Market (In) Stability; Financialization of the Economy – a Chance or a Threat?; Postuła M., Rutkowski A. [in:] Problemy zarządzania - Management issues, Volume 18, No. 4(90), 2020 p. 92-96; University of Warsaw 2020 Czytaj/Read>>

141) Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy; Flejterski S., Postuła M.; [w:] Studia i Materiały, 2/2020 (33): s. 5– 17; Wydział Zarządzania UW Czytaj/Read>>

142) The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on Energy Poverty and Unemployment in Selected European Union Countries.; Postuła M.; Chmielewski W.; Puczyński P.; Cieślik R. Energies 2021, 14, 6110. Czytaj/Read>>

143) Skuteczność narodowych instrumentów fiskalnych w realizacji publicznych zadań globalnych, Postuła M. [w:] "Ekonomiści dla rozwoju", pt. Sfera realna i regulacyjna gospodarki; red. nauk. Owsiak S., Wilkin J., Zaleska M., 2021, SGH.

144) Planowanie w układzie zadaniowym. Polskie doświadczenia – szanse czy zagrożenia, Postuła M., „Kontrola Państwowa” 5/2021, NIK. Czytaj/Read>>

145) Znaczenie transformacji energetycznej w rozwoju przedsiębiorstw Glina B., Postuła M., Radecka-Moroz K. [w:] Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje;  Nowak A., Kurtyka M., Tchorek G., Wydawnictwo UW 2021

146) Public Financial Management in the European Union: Public Finance and Global Crises (1st ed.). Postuła M., 2022. Routledge.

Czytaj/Read>>

147) Managing the increase in the EU public debt risk amid the corona crisis [in:] European Journal of International Management, Raczkowski K., Postuła M.

Czytaj/Read>>

148) Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej, Postuła M., Kawarska A.; PWE, Warszawa 2022

Czytaj/Read>>

149) Public aid as an efficient tool for developing the rail sector in EU member states: pomoc publiczna, Postula M., Jarecki S., Jaworski K., Torun International Studies [online]. 30 june 2022, t. 1, nr 15.

Czytaj/Read>>

150) Sub-sovereign Fiscal Rules in Poland in Comparison with Measures Adopted in the US, China, and Selected EU Countries, Czekaj M, Postula M., Lexlocalise 21/(1) 2023

Czytaj/Read>>

151) Flejterski, S., & Postuła, M. (2022). Banks Ownership and Development Indicators Prior to the COVID-19 Pandemic. A Comparative Study. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 4.

Czytaj/Read>>

152) Chmielewski W, Postuła M, Dubel P. The Impact of Expenditure on Research and Development on Selected Energy Factors in the European Union. Energies. 2023; 16(8):3554.

Czytaj/Read>>

153) Postula M., Rola relacji deficytu budżetowego do produktu krajowego brutto dla budowania stabilności makroekonomiczne w Raczkowski, K. & Komorowski, Pi. (2023). Stabilność makroekonomiczna

Czytaj/Read>>

154) Postula M., Chmielewska A., Cieślik R., Lipski M., „Projekty inwestycyjne - jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju”, Difin, Warszawa 2023.

155) Zielone finanse w polskich jednostkach samorządu terytorialnego na tle Unii Europejskiej, Postuła M., s. 219-236, rozdział [w:] Finanse samorządowe; Szołno-Koguc J. (red. nauk.) Warszawa 2023

Czytaj/Read>>

156) Climate policy development and implementation from the Sustainable Development Goals perspective. Evidence from the European Union countries, Kluza K., Zioło M. Postula M., Energy Strategy Reviews, Volume 52, 2024,
101321

Czytaj/Read>>

157) Ekologiczny filar zrównoważonego rozwoju w ujęciu nowego pragmatyzmu wyzwaniem dla współczesnej polityki fiskalnej, Postuła M [w] Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo (Twarda) O praktycznej teorii Grzegorza W. Kołodko, Noga A. (red), PWN, Warszawa 2024 Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo - Praca zbiorowa (Książka) - Księgarnia PWN Czytaj/Read>>

158) Managing health through environmental policies. Analysis for European Union countries, Postula M., Kluza K., Zioło M., Radecka-Moroz K.,  Central European Management Journal 1(2024), 2024  Czytaj/Read>>

Kontakt

Kontakt
Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.