Publikacje

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami z zakresu finansów, w szczególności finansów publicznych, zarządzania nimi, instrumentów zarządzania publicznego oraz polityką fiskalną.

Zachęcam do lektury, a w razie pytań do kontaktu!

Książki, Artykuły

Aktywność publikacyjna

Ciągła aktywność zarówno w nauce, jak i w biznesie owocuje licznymi publikacjami oraz wystąpieniami podczas różnych wydarzeń i konferencji tematycznych.

Moja praca umożliwia mi przygotowywane artykuły z zakresu finansów, w szczególności poświęcone sferze publicznej, zarówno w języku polskim, po angielsku, a okazjonalnie także w innych.

Pisząc każdą z książek kierowałam się chęcią przygotowywania zarówno wskazówek dla praktyków, jak i opracowaniem materiałów dla naukowców oraz studentów.

Liczba publikacji

Zakres tematyczny publikacji

Doświadczenie i wiedza pozyskana podczas pracy zawodowej pozwoliła mi na przygotowywanie publikacji dotyczących kilku głównych zagadnień związanych z polityką społeczno-gospodarcza w szczególności ocena w tym zakresie narzędzi na poziomie krajowym i międzynarodowym. W publikacjach przedstawiona jest analiza skuteczności stosowanych dotychczas w Polsce strategii reform fiskalnych i określenie na tej podstawie warunków, jakie musi spełniać system fiskalny, aby stanowił istotny element wsparcia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W tych opracowaniach wykorzystałam połączenia pola badań naukowych i kształtowania rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych. W ramach tej dziedziny intensywnie rozwijane są nowoczesne metody badania efektywności redystrybucji środków publicznych, sposób ich alokacji oraz ograniczenia zbędnych wydatków. Szczególnie dużo uwagi w moich badaniach i powstających na ich bazie analizach poświeciłam jednemu z narzędzi wykorzystywanych w ramach nowoczesnego zarządzania publicznego, jakim jest budżetowanie z wykorzystaniem celów i mierników efektywności, określane polskim terminem budżetu zadaniowego (performance budget). Prace nad wdrożeniem budżetowania zadaniowego miały także zasadnicze znaczenie dla rozwoju i umacniania się standardów dobrego zarządzania finansami publicznymi, wpisując się tym samym w ogólne, szeroko zakrojone inicjatywy podejmowane w moich publikacjach na rzecz tworzenia warunków i rozwiązań systemowych sprzyjających wzrastaniu sprawności oraz. efektywności administracji publicznej.

Kolejny obszar badawczy, jaki znalazł odzwierciedlenie w publikacjach dotyczy wdrażaniu rozwiązań instytucjonalnych (instrumentów fiskalnych) wzmacniających ramy budżetowe i koordynację fiskalną w krajach Unii Europejskiej. Analizy w tym zakresie nie ujawniły statystycznie istotnych zależności. Dotyczyło to także stopnia wdrażania poszczególnych instrumentów fiskalnych. Wprawdzie dla większości badanych lat można było zaobserwować wyższy poziom indeksów ukazujących siłę reguł fiskalnych, średnioterminowych ram budżetowych oraz niezależnych instytucji fiskalnych w krajach strefy euro, to jednocześnie różnice między tymi krajami a krajami pozostającym poza UGW nie wykazują istotności statystycznej.

Kolejną grupą publikacji badawczym są opracowania wyników badań nad konsekwencjami dla racjonalności zarządzania finansami publicznymi występowania nowego nacjonalizmu, nowego kapitalizmu, nowej ekonomii czy też nowego pragmatyzmu w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej i nie tylko. Dotychczasowe wyniki prac badawczych, rosnące zainteresowanie stworzeniem nowych teorii i koncepcji ekonomicznych, które z reguły zakładają istotną rolę sprawnego i efektywnego państwa zapewniającego stabilny i zrównoważony rozwój społeczny, wyzwania metodyczne, przed jakimi stają badacze finansów publicznych. Za podjęciem tej tematyki przemawia kilka przesłanek teoretycznych i praktycznych. Pierwszą z nich jest rosnąca samoświadomość badaczy organizacji, co do ograniczeń metodycznych oraz zniekształceń wynikających z obowiązujących w naszej dyscyplinie praktyk badawczych i publikacyjnych. Zarówno teoretycy, jak i praktycy interesujący się polityką społeczno-gospodarczą i podejmowanymi w jej ramach działaniami po stronie fiskalnej, często podejmują dyskusję na temat skuteczności, brak jest jednak wskazań na konkretne rezultaty prowadzonych kompleksowo działań.

Najnowsze artykuły

Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy

Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy – Studia i Materiały, 2/2020 (33): 5– 17, Wydział Zarządzania UW

Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki

Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Marta Postuła w „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021

Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries

The aim of the paper is to examine the collective effect of fiscal governance instruments (i.e., fiscal rules, medium-term budgetary frameworks, independent fiscal institutions) on the fiscal outcomes of EU member states. The results of panel data model estimation for 28 EU countries for the period 2004-2016 confirm a statistically significant and positive impact of synthentic index for those instruments on the general government balance to GDP ratio. Additionally, an adjustment of the synthetic index was proposed, taking into account the degree of autonomy of independent fiscal institutions, and the link between medium-term budgetary frameworks and the annual budget.

Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Marta Postuła, Sławomir Franek; Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021 Zobacz >>

Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej

Światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w latach 2007–2008 w wielu krajach przerodził się w fazy kryzysu na rynkach finansowych oraz kryzysu ekonomicznego i w finansach publicznych. Z jego skutkami niektórzy mierzą się do dziś. Do narzędzi, które mogłyby w przyszłości pomóc przewidzieć zjawisko nadchodzącego kryzysu i złagodzić jego skutki dla gospodarki, mających wpływ na stabilność finansów publicznych, zalicza się m.in. reguły fiskalne. Są one instrumentem służącym dyscyplinowaniu polityki fiskalnej, mającym za zadanie zapewnienie równowagi finansów publicznych w długim okresie. Stosowane reguły fiskalne mogą przybierać formę reguł numerycznych lub proceduralnych. Reguły fiskalne (szczególnie reguły proceduralne) mają też na celu wzmacnianie stopnia przejrzystości finansów publicznych i usprawnianie zarządzania. Obecnie powszechnie stosowanym narzędziem oceniającym jakość krajowych reguł fiskalnych stosowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest Indeks Reguł Fiskalnych, zdefiniowany i stosowany przez Komisję Europejską.

Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Marta Postuła, Anna Kawarska; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124 Zobacz >>

State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries

Fiscal policies have always caused controversies, because it is difficult to find a more apparent example of state interference in the functioning of the market economy. When observing economic history, we clearly see that the role of taxes changed signifi­cantly. First, tax importance for the economy drastically increased: in the early twentieth century, taxes comprised less than ten percent of Gross Domestic Product in govern­ment revenue, whereas today, the mean value for the OECD countries equals 34.2 percent GDP...

Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020, Zobacz>>

Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service [hidden]

Marta Postula, Olga Irodenko, Przemyslaw Dubel, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 699-715, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1663 Zobacz>>

Fiscal policy instruments in environmental protection [hidden]

Marta Postula, Katarzyna Radecka-Morozb, Environmental Impact Assessment Review Volume 84, September 2020, 106435 Zobacz>>

The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on Energy Poverty and Unemployment in Selected European Union Countries.

The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on Energy Poverty and Unemployment in Selected European Union Countries.; Postuła, M.; Chmielewski, W.; Puczyński, P.; Cieślik, R. Energies 2021, 14, 6110. Czytaj >>

Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki

Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Marta Postuła w „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021

Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries

The aim of the paper is to examine the collective effect of fiscal governance instruments (i.e., fiscal rules, medium-term budgetary frameworks, independent fiscal institutions) on the fiscal outcomes of EU member states. The results of panel data model estimation for 28 EU countries for the period 2004-2016 confirm a statistically significant and positive impact of synthentic index for those instruments on the general government balance to GDP ratio. Additionally, an adjustment of the synthetic index was proposed, taking into account the degree of autonomy of independent fiscal institutions, and the link between medium-term budgetary frameworks and the annual budget.

Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Marta Postuła, Sławomir Franek; Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021 Zobacz >>

Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej

Światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w latach 2007–2008 w wielu krajach przerodził się w fazy kryzysu na rynkach finansowych oraz kryzysu ekonomicznego i w finansach publicznych. Z jego skutkami niektórzy mierzą się do dziś. Do narzędzi, które mogłyby w przyszłości pomóc przewidzieć zjawisko nadchodzącego kryzysu i złagodzić jego skutki dla gospodarki, mających wpływ na stabilność finansów publicznych, zalicza się m.in. reguły fiskalne. Są one instrumentem służącym dyscyplinowaniu polityki fiskalnej, mającym za zadanie zapewnienie równowagi finansów publicznych w długim okresie. Stosowane reguły fiskalne mogą przybierać formę reguł numerycznych lub proceduralnych. Reguły fiskalne (szczególnie reguły proceduralne) mają też na celu wzmacnianie stopnia przejrzystości finansów publicznych i usprawnianie zarządzania. Obecnie powszechnie stosowanym narzędziem oceniającym jakość krajowych reguł fiskalnych stosowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest Indeks Reguł Fiskalnych, zdefiniowany i stosowany przez Komisję Europejską.

Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Marta Postuła, Anna Kawarska; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124 Zobacz >>

State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries

Fiscal policies have always caused controversies, because it is difficult to find a more apparent example of state interference in the functioning of the market economy. When observing economic history, we clearly see that the role of taxes changed signifi­cantly. First, tax importance for the economy drastically increased: in the early twentieth century, taxes comprised less than ten percent of Gross Domestic Product in govern­ment revenue, whereas today, the mean value for the OECD countries equals 34.2 percent GDP…

Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020, Zobacz>>

Najnowsza książka

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym

Monografia ta jest głosem w dyskusji na temat przyszłości koordynacji polityki gospodarczej na poziomie Unii Europejskiej. Zachodzące procesy gospodarcze i polityczne wymagają głębokiej dyskusji teoretycznej i rozsądnych rozwiązań w praktyce, żeby sprostać zachodzącym przemianom na poziomie krajowym, europejskim i światowym. Autorka ma nadzieję, że książka ta będzie dla Czytelników inspiracją do dalszych przemyśleń w tym zakresie.

Wprowadzenie

Doświadczenia związane z ostatnim kryzysem finansowym dowodzą, że większość gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej jest relatywnie mało odporna na skutki zewnętrznych wstrząsów. Na przełomie lat 2010/2011 wydawało się już, że gospodarka europejska powoli wychodzi z recesji. Niestety wcześniejsza, zdecydowanie zła polityka gospodarcza wielu krajów na tyle podważyła zaufanie do wspólnej waluty europejskiej, że okres powrotu do dobrej koniunktury znacznie się wydłużył i nastąpił dopiero na przełomie lat 2016/2017. Kryzys gospodarczy wywołał istotne straty w strukturach gospodarek krajów członkowskich UE, a także doprowadził do likwidacji milionów miejsc pracy, wyraźnie uwidaczniając problemy strukturalne, których nie rozwiązano w odpowiednim czasie [Rosati, 2017]. Gwałtowny spadek PKB w krajach UE zniweczył efekty w przybliżeniu czteroletniego wzrostu gospodarczego osiągniętego przez poszczególne kraje.

Rozdział 1. Współczesne wyzwania polityki gospodarczej na poziomie krajowym i europejskim

Ostatni kryzys lat 2007–2008 unaocznił ogrom słabości polityk gospodarczych prowadzonych przez rządzących, w wyniku czego do dnia dzisiejszego dużym wyzwaniem jest dalsze zmaganie się z jego skutkami oraz budowanie nowych rozwiązań, łagodzących konsekwencje zjawisk kryzysowych w przyszłości.
Analiza sytuacji w Unii Europejskiej, odzwierciedlona w raporcie Komisji Europejskiej [European Commission, 2018], wskazuje na istnienie znacznych różnic między poszczególnymi państwami członkowskimi. Niektóre z nich muszą w ramach polityki fiskalnej prowadzić działania konsolidacyjne, zmierzające do zmniejszania nierównowagi budżetowej, a inne mają już pewną przestrzeń do prowadzenia aktywnej polityki
fiskalnej, wpływającej na poprawę jakości życia obywateli. Taki stan rzeczy wymaga zróżnicowanego podejścia do krajowych polityk fiskalnych, obejmującego również zmianę roli, jaką odgrywają Unia Europejska oraz władze krajowe i administracja. W tym celu trzeba posłużyć się właściwymi narzędziami, dopasowanymi do zachodzących zjawisk ekonomicznych, a także uwzględniającymi specyfikę zarówno UE, jak i odrębności narodowych. ….

Rozdział 2. Narzędzia koordynacji polityki makroekonomicznej na poziomie europejskim – ocena i rekomendacje

Kryzys uświadomił uczestnikom politycznej debaty prowadzonej na poziomie europejskim potrzebę wzmocnienia współpracy w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej. W efekcie zostały wypracowane dwa główne nurty rozwiązań zmierzających do zacieśnienia współpracy: 25 europejskich rządów zawarło pakt fiskalny na poziomie międzyrządowym, natomiast ponadnarodowe instytucje europejskie uchwaliły pakiet
stosownych regulacji, tzw. sześciopak. Porównanie znaczenia obu rozwiązań umożliwia zrozumienie relacji między ponadnarodowymi a międzyrządowymi metodami integracji w UE [Baran, 2013]. Analiza „sześciopaku” pokazuje skuteczność i przewagę regulacji ponadnarodowych, ponieważ instytucje europejskie przez swoje uprawnienia i pełnomocnictwa mogły go wspierać zgodnie z kompetencjami zawartymi w art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podczas gdy pakt fiskalny w dużym stopniu stanowi powtórzenie treści zawartych w „sześciopaku” [Postuła, 2015]. Oznacza to, że w praktyce ponadnarodowe instytucje stanowią pewną formę europejskiego rządu gospodarczego,
a zatem do jego oficjalnego utworzenia nie jest konieczna zmiana traktatu [Codogno, 2012]. Powstaje jednak pytanie, czy rozwiązania stosowane przez te urzędy są skuteczne, zapewniają realizację wspólnej polityki fiskalnej i przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie ponadnarowym, a także w krajach członkowskich.

Rozdział 3. Ewolucja roli, skali i kierunków oddziaływania środków europejskich

Członkostwo w Unii Europejskiej przynosi gospodarkom narodowym wymierne korzyści,
odnotowywane zwłaszcza w długim okresie uczestnictwa danego kraju we Wspólnocie. Jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego części krajów wyrównujących różnice rozwojowe są transfery środków strukturalnych z unijnego budżetu. Wszyscy obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio lub pośrednio korzystają z projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – w postaci lepszych dróg czy też innych działań służących rozwojowi społecznemu [Tomasino, Fedorowicz, Williams, 2017]. Działania i projekty finansowane z budżetu unijnego są odzwierciedleniem priorytetów wyznaczonych w danym okresie przez UE. Traktat rzymski konstytuujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą zakładał, że działalność Wspólnoty będzie finansowana ze środków własnych, w tym ze składek państw członkowskich, z których realizowane będą wydatki na wspólnotowe projekty. …

Rozdział 4. Finanse publiczne jako źródło finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym

Współczesna polityka gospodarcza realizowana w poszczególnych krajach musi
uwzględnić stale zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Jej treść
w poważnym stopniu odzwierciedla programy polityczne formułowane podczas kampanii wyborczych, rzadziej zaś jest wynikiem strategicznego podejścia do realizacji zadań publicznych na poziomie ponadarowym [Pollanen i in., 2017]. Wypracowany na przełomie XIX i XX wieku podział na prawicę i lewicę w odniesieniu do programów gospodarczych w znacznym stopniu się zdezaktualizował. Nieco bardziej wyrazisty pozostaje podział na zwolenników większej dozy liberalizmu lub większego poziomu interwencjonizmu państwowego w doktrynie ekonomicznej deklarowanej jako podstawa programowa proponowanej polityki. W czasach nam współczesnych za dominujące poglądy na pożądany kształt polityki gospodarczej uznawane są te, które w wyrazisty sposób podążają za myślą takiej szkoły ekonomicznej, która odpowiadała na bieżące problemy. …

Rozdział 5. Identyfikacja zadań o charakterze krajowym, europejskim i globalnym jako proces zwiększający efektywność ich realizacji

W globalnym świecie niezbędne jest utworzenie pewnego rodzaju globalnych finansów publicznych, kierujących się zasadami współczesnych nurtów ekonomicznych, stworzenie elementu struktury przepływów między krajami, regionami, kontynentami na wzór struktury przepływów o charakterze krajowym oraz podziału zadań między
nimi (podobnie jak w przypadku pojedynczego państwa można zidentyfikować różnego rodzaju zadania, które mogły być realizowane zarówno przez dany samorząd, jak i dany rząd, tutaj mogą być realizowane zarówno przez dany kraj, jak i przez całe stowarzyszenie Unii Europejskiej czy też globalnie – przez cały świat) [Del Granado, Martinez-Vazquez, McNab, 2018]. Jednym z elementów podejmowania decyzji o tym, na jakim poziomie powinno być realizowane dane zadanie, może być ocena, który poziom pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników, zapewniając wyższą efektywność i skuteczność działania [Adam, Delis, Kammas, 2014]. Taka powinna być główna przesłanka podejmowania tego rodzaju decyzji.

Podsumowanie

Obecnie wciąż toczy się dyskusja o potrzebie wdrażania reform zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, dzięki
którym w sposób bardziej efektywny będzie można realizować politykę długofalowego, stabilnego rozwoju. Pojawiające się nowe problemy, związane z szerzącym się terroryzmem, komplikacjami migracyjnymi czy zanieczyszczeniem środowiska, wymagają bowiem perspektywy nie tylko krajowej czy nawet regionalnej, lecz wręcz globalnej, ponieważ prowadzenie ich bez skoordynowanych działań jednocześnie na wszystkich poziomach spowoduje, że będą one tylko narastać i nigdy nie zostaną rozwiane. Niebagatelną rolę odgrywa w tym również aspekt finansowy – kto i dlaczego ma zapłacić za prowadzenie tego rodzaju polityki. …

Zakończenie

W ostatnich latach w sposób coraz bardziej wyrazisty uwidacznia się niedostosowanie prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej do wyzwań znajdujących swoje źródło w dokonującym się globalnym przełomie cywilizacyjnym. Ujawnia się także niewydolność dotychczasowego ładu instytucjonalnego lub wręcz nieład wywołany „ruchami tektonicznymi płyt ekonomicznych” zagrażającymi harmonijnemu rozwojowi, czyli – jak określił to L.C. Thurow [2000] – stan globalnie naruszonej równowagi z przełomu wieków [Słodowa-Hełpa, 2017].
We współczesnej debacie nie brakuje głosów twierdzących, że ostatni kryzys lat 2007–2008 – przechodzący kilka następujących po sobie etapów, począwszy od załamania na rynkach finansowych po ogólne spowolnienie procesów gospodarczych, doprowadził też do kryzysu ekonomii, której założenia wymagają istotnych zmian oraz rewizji dominujących wcześniej paradygmatów i koncepcji. …

Pozostałe Książki

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Teoria a polska praktyka gospodarcza

Instrumenty Zarządzania Finansami Publicznymi

Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa

W tyglu naszych finansów

Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008

Zarządzania finansami przedsiębiorstw

Teoria i praktyka

Projekty inwestycyjne

Finansowanie, Budżetowanie, Ocena Efektywności

Finanse firmy

w decyzjach menedżerskich

Budżet zadaniowy

metodą racjonalizacji wydatków

Budżet zadaniowy w administracji publicznej

Wdrażanie budżetu zadaniowego

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych

Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna

Performance Budget in Poland

POZOSTAŁE Książki

Pełen wykaz publikacji

2004 - 2008

1) Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, s. 319–333, rozdział [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G. (red.), TIGER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

2) Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 37–61, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3) Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth,s. 99–115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005.

4) Polubić banki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.

5) System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeń–luty 2007.

6) Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007

7) W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej.

8) Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth – Polish Experience, s. 33–49, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.

9) Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.

10) Standardy kontroli finansowej w jednostkach, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.

11) Procedury wykorzystania środków unijnych, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.

12) Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008 (współredaktor naukowy Perczyński P.), Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r.

2009 - 2013

13) Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, s. 41–61, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

14) Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, s. 112–125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

15) Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.

16) Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, (współredaktor naukowy Perczyński P.)

17) Likwidacja jednostek, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.

18) Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

19) Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.)

20) Performance budget in Poland, Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010.

21) Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199–216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

22) Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce, s. 107–117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

23) Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83–108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.

24) Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.

25) Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.

26) Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.

27) Budżet zadaniowy w Polsce, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.)

28) Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.

29) Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce, s. 155–170, rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.

30) Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

31) System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.

32) Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.

33) Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

34) Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165–180, rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.

35) Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

36) Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.

37) Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

38) Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.

39) Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.

40) Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

41) Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.

42) Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.

43) Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

44) Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.

45) Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K.).

46) Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.

47) Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.

48) Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, rozdział (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
49) Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

50) Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, artykuł [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

51) Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.

52) Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

53) Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, artykuł [w] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.

54) Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121)/2013, Warszawa 2013.

55) Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.

56) Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.

57) Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.

58) External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.

59) Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

60) The effect of public transfers on an economic system, rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.

61) Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.

62) Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.

63) Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.

2014 -

64) Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31).

65) Multiannual budgetary framework – polish experiences, artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014.

66) Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE rozdział [w:] Zarzadzanie finansami publicznymi, Franek S, Będziaszek M (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014.

67) Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

68) Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews, artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

69) Multiannual budgetary framework – polish experiences. BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 16, 83–92, Białystok 2014

70) Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Wymysłowski S.; Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

71) Dylematy polityki fiskalnej w latach 1995–2012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej), artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

72) Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System artykuł [w:] „Management and Business Administration. Central Europe", nr 1(23)/2015, Warszawa 2015.

73) Zmiany w organizacji oraz zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych a procesy konsolidacji fiskalnej rozdział [w:] Celowość i oszczędność wydatków publicznych; Kuzińska H. (red. nauk.), Poltext 2015.

74) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015

75) Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015

76) Istota oceny efektywności alokacji zasobów w administracji publicznej rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015.

77) Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych rozdział [w:] Determinanty rozwoju Polski: finanse publiczne; Owsiak S. (red. nauk.), PTE,, Warszawa 2015.

78) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

79) Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

80) Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2016.

81) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

82) Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych; Postuła M, Cieślik R. [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

83) Wstęp do finansów przedsiębiorstw; rozdział [w:] Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

84) Change in management system in the public sector illustrated with the example of the railway infrastructure in Poland. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (273), 219–241, Katowice 2016

85) Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali : od redaktora naukowego. Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa, 2016.

86) The Innovative Tax Return System in Poland to Benefit Both the Taxpayers and Economy. In M. RUNIEWICZ-WARDYN (Ed.), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland (pp. 201–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

87) Płaca minimalna narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy czy jego hamulcem?; 8, XVII, s 13-26, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź 2016

88) Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth? Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa 2016  (współautor Kawarska A.)

89) Risk analysis instrument of public management; rozdział [w:] Risk Management in the Public Administration, Raczkowski K. Palgrave 2017.

90) Kapitał zewnętrzny, szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, Warszawa, 2017.

91) Finanse publiczne w architekturze współczesnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza; Postuła M., Difin, Warszawa 2017.

92) Spending reviews – a tool to support efficient management of public funds, Master of Business Administration Year 2017, Volume 26, No. 2

93) Success Factors in the Fiscal Consolidation Process, Year 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2963500 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963500

94) Challenges of Entrepreneurship, Problemy Zarządzania; Postula, M., Glinka, B.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

95) Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania, Problemy Zarządzania; Postula, M., Lubińska, T.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

96) Planowanie wieloletnie - fakty i mity, Postula, M., Finanse Komunalne, tom 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

97) Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, Postula, M., [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenie,Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Raczkowski, K., Klepacki, J. (red. nauk.) Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 1, s. 59-69, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017

98) Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Raczkowski, K., Postuła, M., [w:]Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Czytaj/Read>>

99) Wyzwania współczesnej ekonomii, Postuła, M., [w:]  Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5, 2017 Czytaj/Read>>

100) Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji, [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Czytaj/Read>>

101) Wyzwania współczesnej ekonomi, Postuła, M.,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 51, No 5, s. 241-250 (2017) Czytaj/Read>>

102) Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, Problemy Zarządzania; Postula, (red. tematyczna.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, Warszawa 2018 Czytaj/Read>>

103) Polska gospodarka beneficjentem międzynarodowych transferów finansowych, Problemy Zarządzania, Postuła, M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, s. 13-33, Warszawa 2018 Czytaj/Read>>

104) Determinanty i implikacje poszerzenia strefy euro. Kwestia polska, [w:] Gospodarka Narodowa, Kołodko, G.W., Postuła, M., nr 2/2018, s. 5-28 Czytaj/Read>>

105)  Факторы и последствия расширения еврозоны, [w:] Voprosy Ekonomiki, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, No. 7, pp. 1—20.

106) Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, [w:] Chinese Journal of European Studies, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, Vol.36 No.3 pp. 1—23.

107)  Local Government Public Debt Rules in the Visegrad Group Countries as Tools for the Optimization of Socio-Economic Development, [w:] Lex localis - Journal of Local Self-Government, Postuła, M., Klepacki, J., Sobolewska, J., 2018, Vol 16 No 3 Czytaj/Read>>

108)  Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan, Temida 2, Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261 Czytaj/Read>>

109) The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016, Postuła M., Klepacki J., Alińska A., Journal of Management and business administration Central Europe, Warsaw 2018, Kozminski University, Volume 26, No. 3, s. 49-70 Czytaj/Read>>

110) The Impact of the European Public Debt Criterion on the Real Socio-Economic Development, Noga M., Postuła M., Klepacki J., Transformations in Business & Economics, International Journal of Scholarly Papers, Kaunas, Vol. 17, No 3 (45), 2018, Czytaj/Read>>

111) Spending reviews as tools in the public sector, Postuła M., Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw, Volume XI, Issue 34, pp. 77–92, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, November 2018 Czytaj/Read>>

112) Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowo, Katowice, 358/18, s.192–201, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, Czytaj/Read>>

113) Determinants and implications of the eurozone enlargement, Kołodko, G., Postuła M., Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Sciences, Volume 68, Issue 4, Akadémiai Kiadó, December 2018,  Czytaj/Read>>

114) Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of Euro area countries, Postuła M., Optimum. Economic Studies, Białystok, Nr 3(93), pp. 143–158, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Grudzień 2018

115) Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej M. Postuła, J Klepacki, PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwojured. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

116) Working Paper: The impact of fiscal rules on sustainable development of the Visegrad Group countries, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., BAFES - Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series, NO 17 / 2018, Bournemouth University, Czytaj/Read>>

117) Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, S. Franek, M. Postuła, Materiały i Studia nr 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

118) Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym M. Postuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

119) Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie, Postuła M., Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Mączyńska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

120) CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION, Postuła M., Tomkiewicz J., Sobolewska J., Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (4) 2018, 123–131, SGGW, Warszawa 2018, Czytaj/Read>>

121) Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences, Postuła M., ss. 377–392 [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny, red. naukowa Wypych M., Gawryś I., Trippner P., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XIX, Zeszyt 10, Część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018

122) Stress Tests as a Tool to Assess the Risk of Public Expenditure on Debt Servicing Increasing at Local Government Entities, Postuła M., Postuła M., Czekaj M., Klepacki J., LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 17, No. 2, pp. 205 - 224, April, Maribor, Slovenia 2019

123) „Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej” jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, Postuła M.,s. 113-140, rozdział [w:] Strategia dla Polski; Kołodko G., Tomkiewicz J. (red. nauk.) PWN, Warszawa 2019. Czytaj/Read>>

124) Consequences of Fiscal Adjustment and Public Finance Management. The Costs of Limiting the Fiscal Imbalance in Eurozone Countries, Postuła M., Tomkiewicz J., Central European Journal of Public Policy, 2019; 13 (1), s. 1-11 Czytaj/Read>>

125) The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union, Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8 , s. 117-128 Czytaj/Read>>

126) Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) Czytaj/Read>>

127) Jakość prognoz fiskalnych impulsem generowana nierównowagi fiskalnej w państwach Unii Europejskiej – skala i metody ograniczania, Franek S., Postuła M., [w:] Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 17-32 Czytaj/Read>>

128) Korelacja między regułami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem krajów Grupy Wyszehradzkiej, Hölscher J., Marta Postuła M., Alińska A., Klepacki J., [w:] Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 33 -53 Czytaj/Read>>

129) Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, Postuła M., Tomkiewicz J., [w:] Ekonomista, Polska Akademia Nauki, Key Text, 2019/5, s. 590-607 Czytaj/Read>>

130) Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym, Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019

131) The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Postula, M., & Raczkowski, K. (2020). Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144 Czytaj/Read>>

132) Does Eurozone Membership Strengthen the Significance of Fiscal Instruments? Franek, S., Postula, M.,(2020). ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE, 21-1, 131–151 Czytaj/Read>>

133) Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service, Marta Postula, Olga Irodenko, Przemyslaw Dubel, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 699-715, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1663 Czytaj/Read>>

134) Fiscal policy instruments in environmental protection, Marta Postula, Katarzyna Radecka-Morozb, Environmental Impact Assessment Review Volume 84, September 2020, 106435 Czytaj/Read>>

135) State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries, Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020, Czytaj/Read>>

136) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa: Rafał Cieślik, Marta Postuła, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

137) Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Marta Postuła, Anna Kawarska; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124 Czytaj/Read>>

138) Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Marta Postuła, Sławomir Franek; Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021 Czytaj/Read>>

139) Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Marta Postuła w „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021

140) problemy zarządzania - management issues (uw.edu.pl), Year 2020, No. 4(90), Volume 18 Czytaj/Read>>

1) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

2) Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

3) Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015

4) Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

5) Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007

6) Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, s. 319–333, rozdział [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G. (red.), TIGER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

7) Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 37–61, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

8) Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth, s. 99–115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005.

9) Polubić banki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.

10) System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeń–luty 2007.

11) W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej.

12) Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth – Polish Experience, s. 33–49, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.

13) Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.

14) Standardy kontroli finansowej w jednostkach, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.

15) Procedury wykorzystania środków unijnych, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.

16) Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008 (współredaktor naukowy Perczyński P.), Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r.

17) Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, s. 41–61, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

18) Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, s. 112–125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

19) Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.

20) Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, (współredaktor naukowy Perczyński P.)

21) Likwidacja jednostek, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.

22) Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

23) Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.)

24) Performance budget in Poland, Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010.

25) Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199–216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

26) Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce, s. 107–117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

27) Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83–108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.

28) Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.

29) Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.

30) Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.

31)Budżet zadaniowy w Polsce, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.)

32) Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.

33) Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce, s. 155–170, rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.

34) Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

35) System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.

36) Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.

37) Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165–180, rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.

38) Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

39) Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.

40) Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

41) Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.

42) Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.

43) Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

44) Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.

45) Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.

46) Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

47) Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.

48) Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K.).

49) Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.

50) Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.

51) Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, rozdział (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

52) Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

53) Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, artykuł [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

54) Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.

55) Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

56) Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, artykuł [w] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.

57) Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121)/2013, Warszawa 2013.

58) Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.

59) Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.

60) Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.

61) External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.

62) Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

63) The effect of public transfers on an economic system, rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.

64) Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.

65) Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.

66) Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.

67) Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31).

68) Multiannual budgetary framework – polish experiences, artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014.

69) Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE rozdział [w:] Zarządzanie finansami publicznymi, Franek S, Będziaszek M (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014.

70)Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

71)Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews, artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

72) Multiannual budgetary framework – polish experiences. BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 16, 83–92, Białystok 2014

73) Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Wymysłowski S.; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

74) Dylematy polityki fiskalnej w latach 1995–2012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej), artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

75)Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System artykuł [w:] „Management and Business Administration. Central Europe", nr 1(23)/2015, Warszawa 2015.

76) Zmiany w organizacji oraz zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych a procesy konsolidacji fiskalnej rozdział [w:] Celowość i oszczędność wydatków publicznych; Kuzińska H. (red. nauk.), Poltext 2015.

77) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015

78) Istota oceny efektywności alokacji zasobów w administracji publicznej rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015.

79) Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych rozdział [w:] Determinanty rozwoju Polski: finanse publiczne; Owsiak S. (red. nauk.), PTE,, Warszawa 2015.

80) Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2016.

81) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

82) Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych; Postuła M, Cieślik R. [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

83) Wstęp do finansów przedsiębiorstw; rozdział [w:] Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

84) Change in management system in the public sector illustrated with the example of the railway infrastructure in Poland. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (273), 219–241, Katowice 2016

85) Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali : od redaktora naukowego. Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa, 2016.

86) The Innovative Tax Return System in Poland to Benefit Both the Taxpayers and Economy. In M. RUNIEWICZ-WARDYN (Ed.), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland (pp. 201–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

87) Płaca minimalna narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy czy jego hamulcem?; 8, XVII, s 13-26, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź 2016

88) Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth? Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa 2016  (współautor Kawarska A.)

89)Risk analysis instrument of public management; rozdział [w:] Risk Management in the Public Administration, Raczkowski K. Palgrave 2017.

90) Kapitał zewnętrzny, szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, Warszawa, 2017.

91) Finanse publiczne w architekturze współczesnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza; Postuła M., Difin, Warszawa 2017.

92) Spending reviews – a tool to support efficient management of public funds, Master of Business Administration Year 2017, Volume 26, No. 2

93) Success Factors in the Fiscal Consolidation Process, Year 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2963500 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963500

94) Challenges of Entrepreneurship, Problemy Zarządzania; Postula, M., Glinka, B.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

95) Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania, Problemy Zarządzania; Postula, M., Lubińska, T.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

96) Planowanie wieloletnie - fakty i mity, Postula, M., Finanse Komunalne, tom 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

97) Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, Postula, M., [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenie,Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Raczkowski, K., Klepacki, J. (red. nauk.) Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 1, s. 59-69, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017

98) Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Raczkowski, K., Postuła, M., [w:]Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Czytaj/Read>>

99) Wyzwania współczesnej ekonomii, Postuła, M., [w:]  Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5, 2017 Czytaj/Read>>

100) Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji, [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Czytaj/Read>>

101) Wyzwania współczesnej ekonomi, Postuła, M.,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 51, No 5, s. 241-250 (2017) Czytaj/Read>>

102) Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, Problemy Zarządzania; Postula, (red. tematyczna.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, Warszawa 2018 Czytaj/Read>>

103) Polska gospodarka beneficjentem międzynarodowych transferów finansowych, Problemy Zarządzania, Postuła, M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, s. 13-33, Warszawa 2018 Czytaj/Read>>

104) Determinanty i implikacje poszerzenia strefy euro. Kwestia polska, [w:] Gospodarka Narodowa, Kołodko, G.W., Postuła, M., nr 2/2018, s. 5-28 Czytaj/Read>>

105)  Факторы и последствия расширения еврозоны, [w:] Voprosy Ekonomiki, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, No. 7, pp. 1—20.

106) Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, [w:] Chinese Journal of European Studies, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, Vol.36 No.3 pp. 1—23.

107)  Local Government Public Debt Rules in the Visegrad Group Countries as Tools for the Optimization of Socio-Economic Development, [w:] Lex localis - Journal of Local Self-Government, Postuła, M., Klepacki, J., Sobolewska, J., 2018, Vol 16 No 3 Czytaj/Read>>

108)  Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan, Temida 2, Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261 Czytaj/Read>>

109) The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016, Postuła M., Klepacki J., Alińska A., Journal of Management and business administration Central Europe, Warsaw 2018, Kozminski University, Volume 26, No. 3, s. 49-70 Czytaj/Read>>

110) The Impact of the European Public Debt Criterion on the Real Socio-Economic Development, Noga M., Postuła M., Klepacki J., Transformations in Business & Economics, International Journal of Scholarly Papers, Kaunas, Vol. 17, No 3 (45), 2018, Czytaj/Read>>

111) Spending reviews as tools in the public sector, Postuła M., Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw, Volume XI, Issue 34, pp. 77–92, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, November 2018 Czytaj/Read>>

112) Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowo, Katowice, 358/18, s.192–201, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, Czytaj/Read>>

113) Determinants and implications of the eurozone enlargement, Kołodko, G., Postuła M., Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Sciences, Volume 68, Issue 4, Akadémiai Kiadó, December 2018,  Czytaj/Read>>

114) Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of Euro area countries, Postuła M., Optimum. Economic Studies, Białystok, Nr 3(93), pp. 143–158, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Grudzień 2018

115) Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej M. Postuła, J Klepacki, PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwojured. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

116) Working Paper: The impact of fiscal rules on sustainable development of the Visegrad Group countries, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., BAFES - Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series, NO 17 / 2018, Bournemouth University, Czytaj/Read>>

117) Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, S. Franek, M. Postuła, Materiały i Studia nr 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

118) Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym M. Postuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

119) Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie, Postuła M., Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Mączyńska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Czytaj/Read>>

120) CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION, Postuła M., Tomkiewicz J., Sobolewska J., Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (4) 2018, 123–131, SGGW, Warszawa 2018, Czytaj/Read>>

121) Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences, Postuła M., ss. 377–392 [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości - wymiar teoretyczny i praktyczny, red. naukowa Wypych M., Gawryś I., Trippner P., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XIX, Zeszyt 10, Część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018

122) Stress Tests as a Tool to Assess the Risk of Public Expenditure on Debt Servicing Increasing at Local Government Entities, Postuła M., Postuła M., Czekaj M., Klepacki J., LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 17, No. 2, pp. 205 - 224, April, Maribor, Slovenia 2019

123) „Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej” jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, Postuła M.,s. 113-140, rozdział [w:] Strategia dla Polski; Kołodko G., Tomkiewicz J. (red. nauk.) PWN, Warszawa 2019. Czytaj/Read>>

124) Consequences of Fiscal Adjustment and Public Finance Management. The Costs of Limiting the Fiscal Imbalance in Eurozone Countries, Postuła M., Tomkiewicz J., Central European Journal of Public Policy, 2019; 13 (1), s. 1-11 Czytaj/Read>>

125) The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union, Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8 , s. 117-128 Czytaj/Read>>

126) Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) Czytaj/Read>>

127) Jakość prognoz fiskalnych impulsem generowana nierównowagi fiskalnej w państwach Unii Europejskiej – skala i metody ograniczania, Franek S., Postuła M., [w:] Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 17-32 Czytaj/Read>>

128) Korelacja między regułami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem krajów Grupy Wyszehradzkiej, Hölscher J., Marta Postuła M., Alińska A., Klepacki J., [w:] Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 33 -53 Czytaj/Read>>

129) Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, Postuła M., Tomkiewicz J., [w:] Ekonomista, Polska Akademia Nauki, Key Text, 2019/5, s. 590-607 Czytaj/Read>>

130) Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym, Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019

131) The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Postula, M., & Raczkowski, K. (2020). Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144 Czytaj/Read>>

132) Does Eurozone Membership Strengthen the Significance of Fiscal Instruments? Franek, S., Postula, M.,(2020). ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE, 21-1, 131–151 Czytaj/Read>>

133) Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service, Marta Postula, Olga Irodenko, Przemyslaw Dubel, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 699-715, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1663 Czytaj/Read>>

134) Fiscal policy instruments in environmental protection, Marta Postula, Katarzyna Radecka-Morozb, Environmental Impact Assessment Review Volume 84, September 2020, 106435 Czytaj/Read>>

135) State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries, Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020, Czytaj/Read>>

136) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa: Rafał Cieślik, Marta Postuła, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

137) Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Marta Postuła, Anna Kawarska; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124 Czytaj/Read>>

138) Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Marta Postuła, Sławomir Franek; Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021 Czytaj/Read>>

139) Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Marta Postuła w „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021

140) Problemy zarządzania - Management issues (uw.edu.pl), Year 2020, No. 4(90), Volume 18 Czytaj/Read>>

141) Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy – Studia i Materiały, 2/2020 (33): 5– 17, Wydział Zarządzania UW Czytaj/Read>>

142) The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on Energy Poverty and Unemployment in Selected European Union Countries.; Postuła, M.; Chmielewski, W.; Puczyński, P.; Cieślik, R. Energies 2021, 14, 6110. Czytaj/Read>>

KONTAkT

Kontakt
Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.