PUBLIKACJE

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami z zakresu finansów, w szczególności finansów publicznych, zarządzania nimi, instrumentów zarządzania publicznego oraz polityką fiskalną.

Zachęcam do lektury, a w razie pytań do kontaktu!

Książki, Artykuły

Aktywność publikacyjna

Ciągła aktywność zarówno w nauce, jak i w biznesie owocuje licznymi publikacjami oraz wystąpieniami podczas różnych wydarzeń i konferencji tematycznych.

Moja praca umożliwia mi przygotowywane artykuły z zakresu finansów, w szczególności poświęcone sferze publicznej, zarówno w języku polskim, po angielsku, a okazjonalnie także w innych.

Pisząc każdą z książek kierowałam się chęcią przygotowywania zarówno wskazówek dla praktyków, jak i opracowaniem materiałów dla naukowców oraz studentów.

LICZBA PUBLIKACJI

ZAKRES TEMATYCZNY PUBLIKACJI

Doświadczenie i wiedza pozyskana podczas pracy zawodowej pozwoliła mi na przygotowywanie publikacji dotyczących kilku głównych zagadnień związanych z polityką społeczno-gospodarcza w szczególności ocena w tym zakresie narzędzi na poziomie krajowym i międzynarodowym. W publikacjach przedstawiona jest analiza skuteczności stosowanych dotychczas w Polsce strategii reform fiskalnych i określenie na tej podstawie warunków, jakie musi spełniać system fiskalny, aby stanowił istotny element wsparcia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. W tych opracowaniach wykorzystałam połączenia pola badań naukowych i kształtowania rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych. W ramach tej dziedziny intensywnie rozwijane są nowoczesne metody badania efektywności redystrybucji środków publicznych, sposób ich alokacji oraz ograniczenia zbędnych wydatków. Szczególnie dużo uwagi w moich badaniach i powstających na ich bazie analizach poświeciłam jednemu z narzędzi wykorzystywanych w ramach nowoczesnego zarządzania publicznego, jakim jest budżetowanie z wykorzystaniem celów i mierników efektywności, określane polskim terminem budżetu zadaniowego (performance budget). Prace nad wdrożeniem budżetowania zadaniowego miały także zasadnicze znaczenie dla rozwoju i umacniania się standardów dobrego zarządzania finansami publicznymi, wpisując się tym samym w ogólne, szeroko zakrojone inicjatywy podejmowane w moich publikacjach na rzecz tworzenia warunków i rozwiązań systemowych sprzyjających wzrastaniu sprawności oraz. efektywności administracji publicznej.

Kolejny obszar badawczy, jaki znalazł odzwierciedlenie w publikacjach dotyczy wdrażaniu rozwiązań instytucjonalnych (instrumentów fiskalnych) wzmacniających ramy budżetowe i koordynację fiskalną w krajach Unii Europejskiej. Analizy w tym zakresie nie ujawniły statystycznie istotnych zależności. Dotyczyło to także stopnia wdrażania poszczególnych instrumentów fiskalnych. Wprawdzie dla większości badanych lat można było zaobserwować wyższy poziom indeksów ukazujących siłę reguł fiskalnych, średnioterminowych ram budżetowych oraz niezależnych instytucji fiskalnych w krajach strefy euro, to jednocześnie różnice między tymi krajami a krajami pozostającym poza UGW nie wykazują istotności statystycznej.

Kolejną grupą publikacji badawczym są opracowania wyników badań nad konsekwencjami dla racjonalności zarządzania finansami publicznymi występowania nowego nacjonalizmu, nowego kapitalizmu, nowej ekonomii czy też nowego pragmatyzmu w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej i nie tylko. Dotychczasowe wyniki prac badawczych, rosnące zainteresowanie stworzeniem nowych teorii i koncepcji ekonomicznych, które z reguły zakładają istotną rolę sprawnego i efektywnego państwa zapewniającego stabilny i zrównoważony rozwój społeczny, wyzwania metodyczne, przed jakimi stają badacze finansów publicznych. Za podjęciem tej tematyki przemawia kilka przesłanek teoretycznych i praktycznych. Pierwszą z nich jest rosnąca samoświadomość badaczy organizacji, co do ograniczeń metodycznych oraz zniekształceń wynikających z obowiązujących w naszej dyscyplinie praktyk badawczych i publikacyjnych. Zarówno teoretycy, jak i praktycy interesujący się polityką społeczno-gospodarczą i podejmowanymi w jej ramach działaniami po stronie fiskalnej, często podejmują dyskusję na temat skuteczności, brak jest jednak wskazań na konkretne rezultaty prowadzonych kompleksowo działań.

NajnowszE ARTYKUŁY

Does Eurozone Membership Strengthen the Significance of Fiscal Instruments?

This paper investigates the relationship between fiscal instruments (such asnumerical fiscal rules, independent fiscal institutions and medium-term bud-getary frameworks) and fiscal performance of EU countries. An empiricalanalysis using panel data estimation method reveals a statistically significantand positive impact of the use of fiscal instruments on the fiscal stance. Theresults obtained warrant the conclusion that the use of multiannual budgetaryframework has the strongest (among all fiscal instruments) impact on the bud-get balance. In addition, there is no clear evidence that an EU country’seurozone membership guarantees better fiscal performance and stronger fiscalinstruments. This conclusion also proves justified upon excluding the impact offiscal reform implemented in those EU member states that joined the eurozonein the period under analysis.

Franek, S., Postula, M., (2020) ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE, 21-1, 131–151Zobacz>>

The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States.

The social and economic policy pursued by national and European authorities is supported by the redistribution of public funds. Choices made by European member states regarding the rel-evant scale of redistribution should promote the individual nation’s sustainable development and competitiveness. Increased capital and workforce flows strengthen so-called fiscal and spending competition, which weakens governments’ capacity for running an autonomous fiscal policy. In EU countries, however, there are still quite significant differences between the basic parameters of fiscal and spending systems, indicating that governments are not as powerless as is often claimed. Further, the fact that elements of fiscal policy have consequences for a country’s com-petitiveness should not be overlooked. Keeping this in mind, the main purpose of this article is to examine to what extent EU member states’ public spending can have a real impact on chang-ing performance indicators for goals related to competitiveness and sustainable development. To this end, an approach based on panel models (individual vs. random effects) verified with a Hausman specification test was used. Our findings demonstrate the significant impact of an active spending policy on the indicators selected for analysis, i.e. indicators related to the stable development and competitiveness of EU member states within the period of 2008–2018. Our research results have also shown that to measure competitiveness there is a need to integrate a number of varied economic, social and innovative factors to analyze the growth potential of a particular country. In turn, our model studies demonstrate that countries where the fiscal deficit is below 3% of GDP can implement a sustainable development policy more effectively, thus promoting competitiveness, instead of the periodic shocks and budget cuts which accompany remedial processes and procedures to alleviate excessive deficits.

Postula, M., & Raczkowski, K. (2020) Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144 Zobacz>>

Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym

Pomiar efektywności i wydajności w sektorze publicznym dotyczy problemowego obszaru ze względu na charakter działalności administracji publicznej. W ramach podniesienia efektywności wydatkowania środków publicznych w polskiej administracji publicznej, podobnie jak i w innych krajach UE, wprowadzono nowoczesne instrumenty zarządzania w administracji publicznej, m.in. budżet zadaniowy i audyt wewnętrzny. Autorzy podjęli próbę określenia czynników pomiaru efektywności audytu wewnętrznego w polskich jednostkach administracji publicznej wraz z prezentacją wpływu na podnoszenie wydajności jednostek publicznych i efektywności wydatkowania środków publicznych. Próbę badawczą stanowiły urzędy wojewódzkie. W wyniku badań empirycznych potwierdzono pozytywny wpływ wskaźników efektywności funkcjonowania audytu wewnętrznego na realizację zadań publicznych przez urzędy wojewódzkie.

Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019

Ekonomista - Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area

This article focuses on the effects of corrections to the budgetary policy in eurozone economies. The goal is to check whether advancement in implementing modern tools of public management is helpful in the time of fiscal adjustment. The authors assume that the most important role of a performance approach in conducting fiscal policy is the ability of government to implement an active budgetary policy meant as structural changes in the composition of public expenditures. In the case of the need to cut general levels of public spending, public sector managers should be able to conduct fiscal adjustment in such a way as to minimize negative outcomes of spending correction on society. The most important finding of the research is that performance budgeting (PB) has a very limited usefulness in a time of fiscal adjustment meant as a reduction in public spending. There is no statistical evidence that countries more advanced in the utilization of PB tools conduct more active fiscal policy; the dominating approach is cutting all expenditures by a given percentage rather than looking at priorities and social outcomes….. Czytaj dalej>>
Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83)

Problemy Zarządzania - Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future

Contemporary social and economic processes are following a path towards a higher importance of the active government model and the related new economic paradigm, i.e. centralisation, return to national property (by means of repurchase) and an approach that makes it mandatory to serve public welfare; this calls for a reflection on how to provide these services without them turning into processes that are inefficient in terms of the primary goal. With the increasing role of the state, it is becoming ever more important to work out the right way to take decisions on how to allocate resources and implement public service tasks. It is also vital to take account of the supranational nature of many measures being taken for example within the European Union. In practice, efficient public finance management determines contemporary economic success and contributes to maximising the effect of using the available resources…. Czytaj dalej>>
Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83)

The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union

In the present paper, using the panel regression model with fixed effects, it was verified whether there is a relationship between intangible assets and R&D expenses on one side and the EBITDA level and market capitalization of 222 publicly listed companies from the Information and Communication Technology sector. Our research confirmed that in the group of companies from the ICT sector there is a medium of dependence of EBITDA on intangible assets and R&D expenditure… Czytaj dalej>>

Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8, p. 117-128 

Najnowsza książka

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym

Monografia ta jest głosem w dyskusji na temat przyszłości koordynacji polityki gospodarczej na poziomie Unii Europejskiej. Zachodzące procesy gospodarcze i polityczne wymagają głębokiej dyskusji teoretycznej i rozsądnych rozwiązań w praktyce, żeby sprostać zachodzącym przemianom na poziomie krajowym, europejskim i światowym. Autorka ma nadzieję, że książka ta będzie dla Czytelników inspiracją do dalszych przemyśleń w tym zakresie.

Wprowadzenie

Doświadczenia związane z ostatnim kryzysem finansowym dowodzą, że większość gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej jest relatywnie mało odporna na skutki zewnętrznych wstrząsów. Na przełomie lat 2010/2011 wydawało się już, że gospodarka europejska powoli wychodzi z recesji. Niestety wcześniejsza, zdecydowanie zła polityka gospodarcza wielu krajów na tyle podważyła zaufanie do wspólnej waluty europejskiej, że okres powrotu do dobrej koniunktury znacznie się wydłużył i nastąpił dopiero na przełomie lat 2016/2017. Kryzys gospodarczy wywołał istotne straty w strukturach gospodarek krajów członkowskich UE, a także doprowadził do likwidacji milionów miejsc pracy, wyraźnie uwidaczniając problemy strukturalne, których nie rozwiązano w odpowiednim czasie [Rosati, 2017]. Gwałtowny spadek PKB w krajach UE zniweczył efekty w przybliżeniu czteroletniego wzrostu gospodarczego osiągniętego przez poszczególne kraje.

Rozdział 1. Współczesne wyzwania polityki gospodarczej na poziomie krajowym i europejskim

Ostatni kryzys lat 2007–2008 unaocznił ogrom słabości polityk gospodarczych prowadzonych przez rządzących, w wyniku czego do dnia dzisiejszego dużym wyzwaniem jest dalsze zmaganie się z jego skutkami oraz budowanie nowych rozwiązań, łagodzących konsekwencje zjawisk kryzysowych w przyszłości.
Analiza sytuacji w Unii Europejskiej, odzwierciedlona w raporcie Komisji Europejskiej [European Commission, 2018], wskazuje na istnienie znacznych różnic między poszczególnymi państwami członkowskimi. Niektóre z nich muszą w ramach polityki fiskalnej prowadzić działania konsolidacyjne, zmierzające do zmniejszania nierównowagi budżetowej, a inne mają już pewną przestrzeń do prowadzenia aktywnej polityki
fiskalnej, wpływającej na poprawę jakości życia obywateli. Taki stan rzeczy wymaga zróżnicowanego podejścia do krajowych polityk fiskalnych, obejmującego również zmianę roli, jaką odgrywają Unia Europejska oraz władze krajowe i administracja. W tym celu trzeba posłużyć się właściwymi narzędziami, dopasowanymi do zachodzących zjawisk ekonomicznych, a także uwzględniającymi specyfikę zarówno UE, jak i odrębności narodowych. ….

Rozdział 2. Narzędzia koordynacji polityki makroekonomicznej na poziomie europejskim – ocena i rekomendacje

Kryzys uświadomił uczestnikom politycznej debaty prowadzonej na poziomie europejskim potrzebę wzmocnienia współpracy w zakresie polityki gospodarczej i budżetowej. W efekcie zostały wypracowane dwa główne nurty rozwiązań zmierzających do zacieśnienia współpracy: 25 europejskich rządów zawarło pakt fiskalny na poziomie międzyrządowym, natomiast ponadnarodowe instytucje europejskie uchwaliły pakiet
stosownych regulacji, tzw. sześciopak. Porównanie znaczenia obu rozwiązań umożliwia zrozumienie relacji między ponadnarodowymi a międzyrządowymi metodami integracji w UE [Baran, 2013]. Analiza „sześciopaku” pokazuje skuteczność i przewagę regulacji ponadnarodowych, ponieważ instytucje europejskie przez swoje uprawnienia i pełnomocnictwa mogły go wspierać zgodnie z kompetencjami zawartymi w art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), podczas gdy pakt fiskalny w dużym stopniu stanowi powtórzenie treści zawartych w „sześciopaku” [Postuła, 2015]. Oznacza to, że w praktyce ponadnarodowe instytucje stanowią pewną formę europejskiego rządu gospodarczego,
a zatem do jego oficjalnego utworzenia nie jest konieczna zmiana traktatu [Codogno, 2012]. Powstaje jednak pytanie, czy rozwiązania stosowane przez te urzędy są skuteczne, zapewniają realizację wspólnej polityki fiskalnej i przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie ponadnarowym, a także w krajach członkowskich.

Rozdział 3. Ewolucja roli, skali i kierunków oddziaływania środków europejskich

Członkostwo w Unii Europejskiej przynosi gospodarkom narodowym wymierne korzyści,
odnotowywane zwłaszcza w długim okresie uczestnictwa danego kraju we Wspólnocie. Jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego części krajów wyrównujących różnice rozwojowe są transfery środków strukturalnych z unijnego budżetu. Wszyscy obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio lub pośrednio korzystają z projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – w postaci lepszych dróg czy też innych działań służących rozwojowi społecznemu [Tomasino, Fedorowicz, Williams, 2017]. Działania i projekty finansowane z budżetu unijnego są odzwierciedleniem priorytetów wyznaczonych w danym okresie przez UE. Traktat rzymski konstytuujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą zakładał, że działalność Wspólnoty będzie finansowana ze środków własnych, w tym ze składek państw członkowskich, z których realizowane będą wydatki na wspólnotowe projekty. …

Rozdział 4. Finanse publiczne jako źródło finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym

Współczesna polityka gospodarcza realizowana w poszczególnych krajach musi
uwzględnić stale zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Jej treść
w poważnym stopniu odzwierciedla programy polityczne formułowane podczas kampanii wyborczych, rzadziej zaś jest wynikiem strategicznego podejścia do realizacji zadań publicznych na poziomie ponadarowym [Pollanen i in., 2017]. Wypracowany na przełomie XIX i XX wieku podział na prawicę i lewicę w odniesieniu do programów gospodarczych w znacznym stopniu się zdezaktualizował. Nieco bardziej wyrazisty pozostaje podział na zwolenników większej dozy liberalizmu lub większego poziomu interwencjonizmu państwowego w doktrynie ekonomicznej deklarowanej jako podstawa programowa proponowanej polityki. W czasach nam współczesnych za dominujące poglądy na pożądany kształt polityki gospodarczej uznawane są te, które w wyrazisty sposób podążają za myślą takiej szkoły ekonomicznej, która odpowiadała na bieżące problemy. …

Rozdział 5. Identyfikacja zadań o charakterze krajowym, europejskim i globalnym jako proces zwiększający efektywność ich realizacji

W globalnym świecie niezbędne jest utworzenie pewnego rodzaju globalnych finansów publicznych, kierujących się zasadami współczesnych nurtów ekonomicznych, stworzenie elementu struktury przepływów między krajami, regionami, kontynentami na wzór struktury przepływów o charakterze krajowym oraz podziału zadań między
nimi (podobnie jak w przypadku pojedynczego państwa można zidentyfikować różnego rodzaju zadania, które mogły być realizowane zarówno przez dany samorząd, jak i dany rząd, tutaj mogą być realizowane zarówno przez dany kraj, jak i przez całe stowarzyszenie Unii Europejskiej czy też globalnie – przez cały świat) [Del Granado, Martinez-Vazquez, McNab, 2018]. Jednym z elementów podejmowania decyzji o tym, na jakim poziomie powinno być realizowane dane zadanie, może być ocena, który poziom pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników, zapewniając wyższą efektywność i skuteczność działania [Adam, Delis, Kammas, 2014]. Taka powinna być główna przesłanka podejmowania tego rodzaju decyzji.

Podsumowanie

Obecnie wciąż toczy się dyskusja o potrzebie wdrażania reform zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym, dzięki
którym w sposób bardziej efektywny będzie można realizować politykę długofalowego, stabilnego rozwoju. Pojawiające się nowe problemy, związane z szerzącym się terroryzmem, komplikacjami migracyjnymi czy zanieczyszczeniem środowiska, wymagają bowiem perspektywy nie tylko krajowej czy nawet regionalnej, lecz wręcz globalnej, ponieważ prowadzenie ich bez skoordynowanych działań jednocześnie na wszystkich poziomach spowoduje, że będą one tylko narastać i nigdy nie zostaną rozwiane. Niebagatelną rolę odgrywa w tym również aspekt finansowy – kto i dlaczego ma zapłacić za prowadzenie tego rodzaju polityki. …

Zakończenie

W ostatnich latach w sposób coraz bardziej wyrazisty uwidacznia się niedostosowanie prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej do wyzwań znajdujących swoje źródło w dokonującym się globalnym przełomie cywilizacyjnym. Ujawnia się także niewydolność dotychczasowego ładu instytucjonalnego lub wręcz nieład wywołany „ruchami tektonicznymi płyt ekonomicznych” zagrażającymi harmonijnemu rozwojowi, czyli – jak określił to L.C. Thurow [2000] – stan globalnie naruszonej równowagi z przełomu wieków [Słodowa-Hełpa, 2017].
We współczesnej debacie nie brakuje głosów twierdzących, że ostatni kryzys lat 2007–2008 – przechodzący kilka następujących po sobie etapów, począwszy od załamania na rynkach finansowych po ogólne spowolnienie procesów gospodarczych, doprowadził też do kryzysu ekonomii, której założenia wymagają istotnych zmian oraz rewizji dominujących wcześniej paradygmatów i koncepcji. …

POZOSTAŁE Książki

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Teoria a polska praktyka gospodarcza

Instrumenty Zarządzania Finansami Publicznymi

Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa

W tyglu naszych finansów

Transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008

Projekty inwestycyjne

Finansowanie, Budżetowanie, Ocena Efektywności

Finanse firmy

w decyzjach menedżerskich

Budżet zadaniowy

metodą racjonalizacji wydatków

Budżet zadaniowy w administracji publicznej

Wdrażanie budżetu zadaniowego

Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych

Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna

Performance Budget in Poland

POZOSTAŁE Książki

PEŁEN WYKAZ PUBLIKACJI

2004 - 2008

1) Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, s. 319–333, rozdział [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G. (red.), TIGER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

2) Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 37–61, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

3) Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth,s. 99–115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005.

4) Polubić banki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.

5) System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeń–luty 2007.

6) Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007

7) W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej.

8) Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth – Polish Experience, s. 33–49, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.

9) Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.

10) Standardy kontroli finansowej w jednostkach, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.

11) Procedury wykorzystania środków unijnych, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.

12) Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008 (współredaktor naukowy Perczyński P.), Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r.

2009 - 2013

13) Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, s. 41–61, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

14) Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, s. 112–125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

15) Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.

16) Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, (współredaktor naukowy Perczyński P.)

17) Likwidacja jednostek, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.

18) Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

19) Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.)

20) Performance budget in Poland, Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010.

21) Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199–216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

22) Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce, s. 107–117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

23) Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83–108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.

24) Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.

25) Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.

26) Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.

27) Budżet zadaniowy w Polsce, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.)

28) Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.

29) Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce, s. 155–170, rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.

30) Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

31) System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.

32) Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.

33) Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

34) Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165–180, rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.

35) Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

36) Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.

37) Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

38) Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.

39) Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.

40) Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

41) Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.

42) Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.

43) Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

44) Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.

45) Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K.).

46) Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.

47) Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.

48) Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, rozdział (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
49) Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

50) Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, artykuł [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

51) Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.

52) Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

53) Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, artykuł [w] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.

54) Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121)/2013, Warszawa 2013.

55) Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.

56) Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.

57) Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.

58) External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.

59) Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

60) The effect of public transfers on an economic system, rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.

61) Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.

62) Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.

63) Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.

2014 -

64) Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31).

65) Multiannual budgetary framework – polish experiences, artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014.

66) Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE rozdział [w:] Zarzadzanie finansami publicznymi, Franek S, Będziaszek M (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014.

67) Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

68) Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews, artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

69) Multiannual budgetary framework – polish experiences. BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 16, 83–92, Białystok 2014

70) Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Wymysłowski S.; Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

71) Dylematy polityki fiskalnej w latach 1995–2012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej), artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

72) Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System artykuł [w:] „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 1(23)/2015, Warszawa 2015.

73) Zmiany w organizacji oraz zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych a procesy konsolidacji fiskalnej rozdział [w:] Celowość i oszczędność wydatków publicznych; Kuzińska H. (red. nauk.), Poltext 2015.

74) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015

75) Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015

76) Istota oceny efektywności alokacji zasobów w administracji publicznej rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015.

77) Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych rozdział [w:] Determinanty rozwoju Polski: finanse publiczne; Owsiak S. (red. nauk.), PTE,, Warszawa 2015.

78) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

79) Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

80) Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2016.

81) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

82) Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych; Postuła M, Cieślik R. [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

83) Wstęp do finansów przedsiębiorstw; rozdział [w:] Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

84) Change in management system in the public sector illustrated with the example of the railway infrastructure in Poland. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (273), 219–241, Katowice 2016

85) Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali : od redaktora naukowego. Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa, 2016.

86) The Innovative Tax Return System in Poland to Benefit Both the Taxpayers and Economy. In M. RUNIEWICZ-WARDYN (Ed.), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland (pp. 201–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

87) Płaca minimalna narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy czy jego hamulcem?; 8, XVII, s 13-26, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź 2016

88) Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth? Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa 2016  (współautor Kawarska A.)

89) Risk analysis instrument of public management; rozdział [w:] Risk Management in the Public Administration, Raczkowski K. Palgrave 2017.

90) Kapitał zewnętrzny, szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, Warszawa, 2017.

91) Finanse publiczne w architekturze współczesnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza; Postuła M., Difin, Warszawa 2017.

92) Spending reviews – a tool to support efficient management of public funds, Master of Business Administration Year 2017, Volume 26, No. 2

93) Success Factors in the Fiscal Consolidation Process, Year 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2963500 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963500

94) Challenges of Entrepreneurship, Problemy Zarządzania; Postula, M., Glinka, B.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

95) Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania, Problemy Zarządzania; Postula, M., Lubińska, T.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

96) Planowanie wiloletnie – fakty i mity, Postula, M., Finanse Komunalne, tom 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

97) Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, Postula, M., [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju – szanse i zargrożenia,Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Raczkowski, K., Klepacki, J. (red. nauk.) Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 1, s. 59-69, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017

98) Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Raczkowski, K., Postuła, M., [w:]Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Zobacz>>

99) Wyzwania współczesnej ekonomii, Postuła, M., [w:]  Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5, 2017 Zobacz>>

100) Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji, [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017,

101) Wyzwania współczesnej ekonomi, Postuła, M.,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 51, No 5, s. 241-250 (2017) Zobacz>>

102) Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, Problemy Zarządzania; Postula, (red. tematyczna.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, Warszawa 2018 Zobacz>>

103) Polska gospodarka beneficjentem międzynarodowych transferów finansowych, Problemy Zarządzania, Postuła, M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, s. 13-33, Warszawa 2018 Zobacz>>

104) Determinanty i implikacje poszerzenia strefy euro. Kwestia polska, [w:] Gospodarka Narodowa, Kołodko, G.W., Postuła, M., nr 2/2018, s. 5-28 Zobacz>>

105)  Факторы и последствия расширения еврозоны, [w:] Voprosy Ekonomiki, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, No. 7, pp. 1—20.

106) Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, [w:] Chinese Journal of European Studies, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, Vol.36 No.3 pp. 1—23.

107)  Local Government Public Debt Rules in the Visegrad Group Countries as Tools for the Optimization of Socio-Economic Development, [w:] Lex localis – Journal of Local Self-Government, Postuła, M., Klepacki, J., Sobolewska, J., 2018, Vol 16 No 3 Zobacz>>

108) Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan, Temida 2, Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261 Zobacz>>

109) The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016, Postuła M., Klepacki J., Alińska A., Journal of Management and business administration Central Europe, Warsaw 2018, Kozminski University, Volume 26, No. 3, s. 49-70 Zobacz>>

110) The Impact of the European Public Debt Criterion on the Real Socio-Economic Development, Noga M., Postuła M., Klepacki J., Transformations in Business & Economics, International Journal of Scholarly Papers, Kaunas, Vol. 17, No 3 (45), 2018, Zobacz>>

111) Spending reviews as tools in the public sector, Postuła M., Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw, Volume XI, Issue 34, pp. 77–92, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, November 2018

112) Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowo, Katowice, 358/18, s.192–201, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, Zobacz>>

113) Determinants and implications of the eurozone enlargement, Kołodko, G., Postuła M., Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Sciences, Volume 68, Issue 4, Akadémiai Kiadó, December 2018,  Zobacz>>

114) Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of Euro area countries, Postuła M., Optimum. Economic Studies, Białystok, Nr 3(93), pp. 143–158, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Grudzień 2018

115) Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej M. Postuła, J Klepacki, PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwojured. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

116) Working Paper: The impact of fiscal rules on sustainable development of the Visegrad Group countries, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., BAFES – Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series, NO 17 / 2018, Bournemouth University, Zobacz>>

117) Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, S. Franek, M. Postuła, Materiały i Studia nr 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, Zobacz>>

118) Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym M. Postuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Zobacz>> 

119) Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie, Postuła M., Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Mączyńska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Zobacz>> 

120) CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION, Postuła M., Tomkiewicz J., Sobolewska J., Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (4) 2018, 123–131, SGGW, Warszawa 2019, Zobacz>> 

121) Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences, Postuła M., ss. 377–392 [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretyczny i praktyczny, red. naukowa Wypych M., Gawryś I., Trippner P., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XIX, Zeszyt 10, Część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018

122) Stress Tests as a Tool to Assess the Risk of Public Expenditure on Debt Servicing Increasing at Local Government Entities, Postuła M., Postuła M., Czekaj M., Klepacki J., LEX LOCALIS – JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 17, No. 2, pp. 205 – 224, April, Maribor, Slovenia 2019

123) „Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej” jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, Postuła M.,s. 113-140, rozdział [w:] Strategia dla Polski; Kołodko G., Tomkiewicz J. (red. nauk.) PWN, Warszawa 2019. Zobacz>>

124) Consequences of Fiscal Adjustment and Public Finance Management. The Costs of Limiting the Fiscal Imbalance in Eurozone Countries, Postuła M., Tomkiewicz J., Central European Journal of Public Policy, 2019; 13 (1), s. 1-11 Zobacz>>

125) The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union, Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8 , s. 117-128 Zobacz>>

126) Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) Zobacz>>

127) Jakość prognoz fiskalnych impulsem generowana nierównowagi fiskalnej w państwach Unii Europejskiej – skala i metody ograniczania, Franek S., Postuła M., [w:] Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 17-32 Zobacz>>

128) Korelacja między regułami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem krajów Grupy Wyszehradzkiej, Hölscher J., Marta Postuła M., Alińska A., Klepacki J., [w:] Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 33 -53 Zobacz>>

129) Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, Postuła M., Tomkiewicz J., [w:] Ekonomista, Polska Akademia Nauki, Key Text, 2019/5, s. 590-607 Zobacz>>

130) Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym, Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019

131) Postula, M., & Raczkowski, K. (2020). The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144 Zobacz>>

1) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

2) Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

3) Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015

4) Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

5) Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007

6) Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, s. 319–333, rozdział [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G. (red.), TIGER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

7) Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 37–61, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.

8) Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth, s. 99–115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005.

9) Polubić banki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.

10) System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeń–luty 2007.

11) W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej.

12) Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth – Polish Experience, s. 33–49, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.

13) Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.

14) Standardy kontroli finansowej w jednostkach, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.

15) Procedury wykorzystania środków unijnych, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.

16) Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008 (współredaktor naukowy Perczyński P.), Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r.

17) Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, s. 41–61, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

18) Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, s. 112–125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

19) Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.

20) Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, (współredaktor naukowy Perczyński P.)

21) Likwidacja jednostek, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.

22) Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

23) Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.)

24) Performance budget in Poland, Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010.

25) Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199–216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

26) Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce, s. 107–117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

27) Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83–108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.

28) Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.

29) Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.

30) Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.

31)Budżet zadaniowy w Polsce, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.)

32) Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.

33) Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce, s. 155–170, rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.

34) Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

35) System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.

36) Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.

37) Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165–180, rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.

38) Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.

39) Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.

40) Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.

41) Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.

42) Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.

43) Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.

44) Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.

45) Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.

46) Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

47) Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.

48) Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K.).

49) Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.

50) Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.

51) Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, rozdział (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

52) Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

53) Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, artykuł [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

54) Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.

55) Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

56) Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, artykuł [w] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.

57) Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121)/2013, Warszawa 2013.

58) Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.

59) Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.

60) Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.

61) External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.

62) Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

63) The effect of public transfers on an economic system, rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.

64) Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.

65) Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.

66) Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.

67) Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31).

68) Multiannual budgetary framework – polish experiences, artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014.

69) Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE rozdział [w:] Zarządzanie finansami publicznymi, Franek S, Będziaszek M (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014.

70)Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

71)Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews, artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

72) Multiannual budgetary framework – polish experiences. BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 16, 83–92, Białystok 2014

73) Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Wymysłowski S.; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014

74) Dylematy polityki fiskalnej w latach 1995–2012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej), artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

75)Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System artykuł [w:] „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 1(23)/2015, Warszawa 2015.

76) Zmiany w organizacji oraz zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych a procesy konsolidacji fiskalnej rozdział [w:] Celowość i oszczędność wydatków publicznych; Kuzińska H. (red. nauk.), Poltext 2015.

77) Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015

78) Istota oceny efektywności alokacji zasobów w administracji publicznej rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015.

79) Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych rozdział [w:] Determinanty rozwoju Polski: finanse publiczne; Owsiak S. (red. nauk.), PTE,, Warszawa 2015.

80) Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2016.

81) Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

82) Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych; Postuła M, Cieślik R. [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.

83) Wstęp do finansów przedsiębiorstw; rozdział [w:] Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

84) Change in management system in the public sector illustrated with the example of the railway infrastructure in Poland. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (273), 219–241, Katowice 2016

85) Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali : od redaktora naukowego. Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa, 2016.

86) The Innovative Tax Return System in Poland to Benefit Both the Taxpayers and Economy. In M. RUNIEWICZ-WARDYN (Ed.), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland (pp. 201–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

87) Płaca minimalna narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy czy jego hamulcem?; 8, XVII, s 13-26, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź 2016

88) Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth? Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa 2016  (współautor Kawarska A.)

 89) Risk analysis instrument of public management; rozdział [w:] Risk Management in the Public Administration, Raczkowski K. Palgrave 2017.

90) Kapitał zewnętrzny, szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, Warszawa, 2017.

91) Finanse publiczne w architekturze współczesnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza; Postuła M., Difin, Warszawa 2017.

92) Spending reviews – a tool to support efficient management of public funds, Master of Business Administration Year 2017, Volume 26, No. 2

93) Success Factors in the Fiscal Consolidation Process, Year 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2963500 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963500

94) Challenges of Entrepreneurship, Problemy Zarządzania; Postula, M., Glinka, B.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

95) Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania, Problemy Zarządzania; Postula, M., Lubińska, T.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017

96) Planowanie wieloletnie – fakty i mity, Postula, M., Finanse Komunalne, tom 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017

97) Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, Postula, M., [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju – szanse i zagrożenie,Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Raczkowski, K., Klepacki, J. (red. nauk.) Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 1, s. 59-69, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017

98) Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Raczkowski, K., Postuła, M., [w:]Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Zobacz>>

99) Wyzwania współczesnej ekonomii, Postuła, M., [w:]  Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5, 2017 Zobacz>>

100) Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji, [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017 Zobacz>>

101) Wyzwania współczesnej ekonomi, Postuła, M.,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 51, No 5, s. 241-250 (2017) Zobacz>>

102) Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, Problemy Zarządzania; Postula, (red. tematyczna.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, Warszawa 2018 Zobacz>>

103) Polska gospodarka beneficjentem międzynarodowych transferów finansowych, Problemy Zarządzania, Postuła, M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, s. 13-33, Warszawa 2018 Zobacz>>

104) Determinanty i implikacje poszerzenia strefy euro. Kwestia polska, [w:] Gospodarka Narodowa, Kołodko, G.W., Postuła, M., nr 2/2018, s. 5-28 Zobacz>>

105)  Факторы и последствия расширения еврозоны, [w:] Voprosy Ekonomiki, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, No. 7, pp. 1—20.

106) Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, [w:] Chinese Journal of European Studies, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, Vol.36 No.3 pp. 1—23.

107)  Local Government Public Debt Rules in the Visegrad Group Countries as Tools for the Optimization of Socio-Economic Development, [w:] Lex localis – Journal of Local Self-Government, Postuła, M., Klepacki, J., Sobolewska, J., 2018, Vol 16 No 3 Zobacz>>

108)  Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan, Temida 2, Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261 Zobacz>>

109) The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016, Postuła M., Klepacki J., Alińska A., Journal of Management and business administration Central Europe, Warsaw 2018, Kozminski University, Volume 26, No. 3, s. 49-70 Zobacz>>

110) The Impact of the European Public Debt Criterion on the Real Socio-Economic Development, Noga M., Postuła M., Klepacki J., Transformations in Business & Economics, International Journal of Scholarly Papers, Kaunas, Vol. 17, No 3 (45), 2018, Zobacz>>

111) Spending reviews as tools in the public sector, Postuła M., Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw, Volume XI, Issue 34, pp. 77–92, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, November 2018 Zobacz>>

112) Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowo, Katowice, 358/18, s.192–201, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, Zobacz>>

113) Determinants and implications of the eurozone enlargement, Kołodko, G., Postuła M., Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Sciences, Volume 68, Issue 4, Akadémiai Kiadó, December 2018,  Zobacz>>

114) Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of Euro area countries, Postuła M., Optimum. Economic Studies, Białystok, Nr 3(93), pp. 143–158, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Grudzień 2018

115) Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej M. Postuła, J Klepacki, PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwojured. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

116) Working Paper: The impact of fiscal rules on sustainable development of the Visegrad Group countries, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., BAFES – Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series, NO 17 / 2018, Bournemouth University, Zobacz>>

117) Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, S. Franek, M. Postuła, Materiały i Studia nr 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, Zobacz>>

118) Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym M. Postuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Zobacz>> 

119) Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie, Postuła M., Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Mączyńska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, Zobacz>> 

120) CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION, Postuła M., Tomkiewicz J., Sobolewska J., Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (4) 2018, 123–131, SGGW, Warszawa 2018, Zobacz>> 

121) Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences, Postuła M., ss. 377–392 [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretyczny i praktyczny, red. naukowa Wypych M., Gawryś I., Trippner P., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XIX, Zeszyt 10, Część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018

122) Stress Tests as a Tool to Assess the Risk of Public Expenditure on Debt Servicing Increasing at Local Government Entities, Postuła M., Postuła M., Czekaj M., Klepacki J., LEX LOCALIS – JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 17, No. 2, pp. 205 – 224, April, Maribor, Slovenia 2019

123) „Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej” jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, Postuła M.,s. 113-140, rozdział [w:] Strategia dla Polski; Kołodko G., Tomkiewicz J. (red. nauk.) PWN, Warszawa 2019. Zobacz>>

124) Consequences of Fiscal Adjustment and Public Finance Management. The Costs of Limiting the Fiscal Imbalance in Eurozone Countries, Postuła M., Tomkiewicz J., Central European Journal of Public Policy, 2019; 13 (1), s. 1-11 Zobacz>>

125) The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union, Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8 , s. 117-128 Zobacz>>

126) Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) Zobacz>>

127) Jakość prognoz fiskalnych impulsem generowana nierównowagi fiskalnej w państwach Unii Europejskiej – skala i metody ograniczania, Franek S., Postuła M., [w:] Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 17-32 Zobacz>>

128) Korelacja między regułami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem krajów Grupy Wyszehradzkiej, Hölscher J., Marta Postuła M., Alińska A., Klepacki J., [w:] Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 33 -53 Zobacz>>

129) Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, Postuła M., Tomkiewicz J., [w:] Ekonomista, Polska Akademia Nauki, Key Text, 2019/5, s. 590-607 Zobacz>>

130) Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym, Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019

131) Postula, M., & Raczkowski, K. (2020). The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144 Zobacz>>

132) Franek, S., Postula, M.,(2020). Does Eurozone Membership Strengthen the Significance of Fiscal Instruments?, ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE, 21-1, 131–151 Zobacz>>

 

KONTAkT

Kontakt
Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.