Opis publikacji:

Rola banków w gospodarce budzi zainteresowanie naukowe już od wielu wieków. Ogólnie ujmując, związek między rozwojem finansowym a wzrostem gospodarczym jest szeroko dyskutowany. W wielu opracowaniach badano związki między rozwojem sektora finansowego a wzrostem społeczno-gospodarczym danego kraju, stosując metody ekonometryczne, takie jak: przekrój, szereg czasowy, dane panelowe, poziom przedsiębiorstwa, poziom branży oraz poziom kraju. Sektor bankowy jest integralną częścią gospodarki i odgrywa kluczową rolę w jej rozwoju.

Flejterski, S., & Postuła, M. (2022). Banks Ownership and Development Indicators Prior to the COVID-19 Pandemic. A Comparative Study. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 4.