Opis publikacji:

W polityce budżetowej państwa ważną rolę odgrywają środki mające na celu zwiększenie zdolności obsługi zadłużenia i związanej z tym zdolności kredytowej. Ustalenie reguł fiskalnych wyznacza granice polityki fiskalnej poprzez określone limity dla poszczególnych agregatów budżetowych. Reguły fiskalne w Polsce zostały przeanalizowane na tle działań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, z naciskiem na zmiany wynikające z COVID-19.

Omówiono również różnice w regułach fiskalnych na poziomie regionalnym i lokalnym w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Polsce. Wnioski z badań prowadzą do identyfikacji zależności pomiędzy restrykcyjnością reguł a możliwościami utrzymania równowagi budżetowej i zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Istotne wnioski płyną również z różnych reakcji na kryzys w obszarze reguł fiskalnych – od rozluźnienia reguł do szerokiego wykorzystania specjalnych funduszy lub instrumentów finansowych – które były kluczową odpowiedzią państw na obciążenia fiskalne.

 

Sub-sovereign Fiscal Rules in Poland in Comparison with Measures Adopted in the US, China, and Selected EU Countries, Czekaj M, Postula M., Lexlocalise 21/(1) 2023