Opis książki:

Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim – niezależne instytucje fiskalne, w trzecim – planowanie średniookresowe, a w czwartym – odniesienie do skuteczności ich stosowania.

W każdym z trzech pierwszych rozdziałów dokonano przeglądu literatury w zakresie opisywanego instrumentu zarządzania środkami publicznymi. Ponadto szczegółowo opisano rozwiązania stosowane w czterech krajach członkowskich Unii Europejskiej, z których dwa są liderami w skali przyrostu ocen skuteczności rozwiązań stosowanych przez Komisję Europejską, a dwa pozostałe kraje zamykają listę rankingową przygotowaną według tej samej metodologii Wspólnoty.

„…recenzowana książka odpowiada na wyzwania współczesnych nauk ekonomicznych, głównie w obszarze polityki gospodarczej o charakterze makroekonomicznym skierowanej do systemu finansów publicznych. W mojej opinii jako recenzenta będzie dobrze służyć nie tylko nauce i dydaktyce, ale także praktyce tworzenia i wdrażania rozwiązań legislacyjnych w obszarze finansów publicznych. Wzbogaca wiedzę na temat ważnego obszaru problemowego – skuteczności i trwałości określonych instrumentów zarządzania środkami publicznymi, z uwzględnieniem doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, w kontekście uwarunkowań związanych z kolejnymi kryzysami, w obliczu których stanęła Europa i świat w ostatnich kilkunastu latach.”

Jolanta Szołno-Koguc prof. uczelni dr hab.

„…Zarządzanie systemem finansów publicznych w UE staje obecnie przed zasadniczym wyzwaniem: jak zabezpieczyć równowagę w finansach państwa i zapewnić efektywność szeregu inicjatyw publicznych, które są podejmowane w celu walki ze skutkami pandemii, a to wszystko ma miejsce w warunkach konieczność przeprowadzania transformacji energetycznej. która też w dużej mierze oparta jest o zaangażowanie środków publicznych. Autorki w/w monografii postawiły sobie ambitny i ciekawy cel ocenić w jakim stopniu instrumentarium zarządzania finansami publicznymi w UE (regulacje krajowe i unijne) odpowiada bieżącym wyzwaniom.”

Jacek Tomkiewicz prof. uczelni dr hab.